Życie św. Teresy Benedykty od Krzyża

Chronologia życia Edyty Stein12 X 1891
Urodziła się we Wrocławiu jako córka Zygfryda Stein i Augusty z domu Courant.

12 X 1897
Rozpoczęła naukę w szkole im. Wiktorii we Wrocławiu.

1908-1911
Uczęszczała do liceum przy szkole im. Wiktorii we Wrocławiu.

1911
Zdała z odznaczeniem maturę.

1911-1913
Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę, historię i psychologię.

1913-1915
Studiowała na Uniwersytecie w Getyndze filozofię (u Husserla) oraz historię i germanistykę.

styczeń 1915
Zdała w Getyndze z odznaczeniem egzamin państwowy pro facultate docendi z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego.

1915
Ochotnicza Służba w Czerwonym Krzyżu, w szpitalu dla zakaźnie chorych, w Hranicach na Morawach.

1916
Uczyła w szkole średniej we Wrocławiu. Zdała egzamin doktorski na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim summa cum laude.

1916-1918
Asystentka Husserla we Fryburgu.

1917
Ogłosiła drukiem swą pracę doktorską na temat: O zagadnieniu wczucia(Zum Problem der Einfüuhlung) Halle 1917.

1919-1923
Prywatne prace naukowe, starania o habilitację, bez sukcesu.

1921
Lektura Życia św. Teresy z Awili w domu Conrad-Martius w Bergzabern w Palatynacie i decyzja konwersji.

1 I 1922
Chrzest w kościele parafialnym św. Marcina w Bergzabern i pierwsza Komunia święta.

2 II 1922
Bierzmowanie w kaplicy domowej biskupa Spiry.

1923-1931
Wykłady w liceum żeńskim i w Instytucie Kształcenia Nauczycieli Sióstr Dominikanek u św. Magdaleny w Spirze.

1925
Opublikowała rozprawę Eine Untersuchung über den Staat (Studium o państwie) w “Roczniku Husserla”.

1928
Wydała przekłady listów i dziennika J. Newmana po jego przejściu do Kościoła katolickiego.

1928-1931
Prelegentka na zjazdach i kongresach pedagogicznych w Niemczech i innych krajach (Praga, Wiedeń, Salzburg, Bazylea, Paryż, Monastyr, Bendorf).

1929
Opublikowała pracę pt. Husserls Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas von Aquino (Fenomenologia Husserla a filozofia św. Tomasza z Akwinu). Księga pamiątkowa ku czci Husserla.

1931
Pracowała nad swym wielkim dziełem ontologicznym Endliches und ewiges Sein (Byt skończony, a byt wieczny), które pierwotnie nosiło tytuł Akt und Potenz (Akt i możność).

1932
Opublikowała wiele prac dotyczących zagadnienia kobiet.

1931-1932
Wydała we Wrocławiu dwutomowy przekład dzieła Quaestiones disputatae de veritate św. Tomasza z Akwinu.

1932-1933
Docentura w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze.

14 X 1933
Wstąpiła do Karmelu w Kolonii.

15 IV 1934
Obłóczyny i przybranie zakonnego imienia Teresy Benedykty od Krzyża.

21 IV 1935
Profesja; złożyła śluby czasowe na trzy lata.

1935-1936
Kontynuowała pracę nad rozpoczętym w świecie dziełem Akt und Potenz, które po przeredagowaniu nosiło tytuł Endliches und ewiges Sein (Byt skończony, a byt wieczny).

21 IV 1938
Profesja wieczysta.

1 V 1938
Przyjęła czarny welon z rąk biskupa sufragana dra Strockumsa.

31 XII 1938
Pożegnanie z Karmelem kolońskim i przeniesienie do Karmelu w Echt w Holandii.

1940-1942
Pracowała nad studium o św. Janie od Krzyża, które nosiło tytuł Kreuzeswissenschaft (Wiedza Krzyża).

1934-1942
Pisała swe najważniejsze dzieła oraz wiele prac mniejszych (hagiograficznych, teologicznych, antropologicznych i mistycznych).

2 VIII 1942
Aresztowanie przez gestapo i wywiezienie do Amersfoort.

4 VIII 1942
Przeniesienie do obozu zbiorczego w Westerbork w Holandii.

7 VIII 1942
Transport z Westerbork na wschód do Auschwitz-Birkenau.

9 VIII 1942
Śmierć w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau.

4 I 1962
Otwarcie procesu informacyjnego przez biskupa Kolonii kardynała Józefa Fringsa.

25 VII 1962
Rozpoczęcie badania pism Edyty Stein.

7 VII 1971
Zakończenie badania pism w Kolonii.

7 VII 1972
Otwarcie procesu de non cultu.

9 VIII 1972
Zakończenie procesu na terenie diecezji przez kardynała Hoffnera oraz przewiezienie akt procesowych do Rzymu. W Kolonii uroczystości z okazji 30-lecia śmierci Edyty Stein.

1 V 1987
Beatyfikacja w Kolonii przez Ojca Świętego Jana Pawła II dr Edyty Stein – Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, karmelitanki bosej – filozofa, Żydówki i męczennicy.

11 X 1998
Błogosławiona Edyta Stein – siostra Teresa Benedykta od Krzyża została w Rzymie ogłoszona przez Ojca Świętego Jana Pawła II świętą Kościoła katolickiego.