VII dzień nowenny

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce! Tyś w szczególny sposób ubogaciło św. Teresę Benedyktę i obrało jej serce na Swoją świątynię. Błagamy Cię przez Twą miłość i upodobanie, z jakim wyniosłeś ją do godności wybranego narzędzia swej łaski, spraw, by nasze serca nie przywiązywały się zbytnio do dóbr doczesnych, lecz zawsze i we wszystkim Ciebie szukały i znajdowały. Amen.

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci tak jak ona Cię o to błagała niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

św. Tereso Benedykto od Krzyża – módl się za nami!