Modlitwa Jana Pawła II za Europę


Wpis dostępny również w wersji audio:


Wpis dostępny również w wersji audio:


Św. Jan Paweł II często wznosił modlitwę o jedność chrześcijańskiej Europy i jej wierność chrześcijańskim korzeniom. Czynił to wielokrotnie i przy różnorodnych okazjach. Swoją refleksją na temat naszego kontynentu podzielił się jednak najpełniej w swej posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, gdzie nie brak też modlitwy, skierowanej do Matki Najświętszej, której „kult jest bardzo żywy i rozpowszechniony wśród narodów europejskich (...) dzięki rozlicznym sanktuariom maryjnym, rozsianym po wszystkich krajach Kontynentu” (nr 124). Zacytujmy: „Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach. (...) Okaż się nam Matką i czuwaj nad nami! Czuwaj nad Kościołem w Europie. (...) Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami: niech ufnie zdążają drogą jedności jako zaczyn zgody na kontynencie. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata. (...) Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody: niech podejmują budowanie wspólnego domu, w którym szanować się będzie godność i prawa każdego. Maryjo, daj nam Jezusa! Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go! On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości” (nr 125).

Papież prosił też Europejczyków o modlitwę za swój kontynent. Wiedeńczykom powiedział, aby pielęgnowali modlitwę na wzór swych praojców z czasów odsieczy, tj. z 1683 r. W Tallinie pokreślił, że „potrzebna jest wielka modlitwa na naszym kontynencie”. W Strasburgu powierzył Jezusowej Matce europejskie rodziny młodzież, chorych i niepełnosprawnych, osamotnionych i cierpiących, osoby duchowne i odpowiedzialnych za sprawy publiczne, a także zmarłych. W modlitwie do Matki Bożej w Covadonga w Hiszpanii prosił o Europę bez granic, która nie wyrzeknie się swych chrześcijańskich korzeni.

Gdzie indziej nawoływał narody Europy do jedności i wprost apelował: „Narody kontynentu Europejskiego, Chrystus przyzywa nas, abyśmy nieśli wam Boże dary wspólnoty i miłości, które stanowią nasze szczególne dziedzictwo duchowe! Przyjmijcie je! Skierujcie ducha ku Temu, który zna serce człowieka i może zaspokoić jego najgłębsze pragnienia. Proszę was: pozwólcie, aby Bóg pojednał was z sobą!”.

W Paderborn Papież domagał się od Europejczyków, by pamiętali o swych korzeniach i stali się świadkami Pana. Z okazji pięćdziesięciolecia Rady Europy Jan Paweł II prosił w modlitwie, aby przyczyniła się ona do usunięcia powstałych wypaczeń i stworzyła podstawy autentycznej demokracji, a uczestnikom zgromadzenia plenarnego Komisji Episkopatu Unii Europejskiej, obradującego w Rzymie w 2001 r., życzył, aby Maryja Dziewica, czczona w licznych sanktuariach rozsianych po całym kontynencie europejskim, wspierała wszystkich w wysiłku budowania wspólnego domu europejskiego.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

na podstawie: Jan Paweł II - Mąż ustawicznej modlitwy. wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2004

fot.unsplash.com


Zobacz pozostałe wpisy: