Eucharystia syntezą i szczytem modlitwy


Wpis dostępny również w wersji audio:


Wpis dostępny również w wersji audio:


Już w rozmowach z A. Frossardem św. Jan Paweł II wypowiedział wspaniałe słowa: „Najważniejszym czynem, najważniejszym działaniem każdego dnia, jest Msza święta – sakrament i akt liturgiczny. W niej samej zawiera się najpełniejsza synteza modlitwy, to znaczy spotkania z Bogiem w Chrystusie i obcowania z Nim. Doświadczenie długich lat kapłaństwa nauczyło mnie, że aby Msza święta była taką syntezą, takim szczytem i pełnią, trzeba w nią wejść poprzez modlitwę – i trzeba z niej wyjść ku modlitwie każdego dnia, wiedząc, że ten dzień będzie wypełniony wielorakim działaniem, wielu różnymi czynnościami” (Nie lękajcie się, dz. cyt., s. 38).

Podobne nauczanie, opatrzone autorytetem Urzędu Nauczycielskiego, bo wyrażone nie podczas rozmowy, ale w encyklice, znajdujemy w Ecclesia de Eucharistia vivit. Papież wyraził w niej pragnienie, uczynione wcześniej w Novo Millennio Ineunte, aby chrześcijaństwo było „sztuką modlitwy” w czasach obecnych. Istnieje więc potrzeba „dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości” (Ecclesia de Eucharistia vivit, nr 25; por. Novo Millennio Ineunte, nr 32). Jan Paweł II ofiarował nam następnie teologię Eucharystii. Nazywał ją „największym darem” oraz „tajemnicą wielką, tajemnicą miłosierdzia”, której największym skutkiem jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem przez Komunię św., na wzór, analogię ze zjednoczeniem, jakie „ma miejsce w życiu trynitarnym” (tamże, nr 11-16). Nadto papież ogłosił Rok Eucharystii (2004) i w liście apostolskim Mane nobiscum Domine i stosownej instrukcji dotyczącej jego przeżywania - Redemptionis Sacramentum - cytował nie tylko przykład eucharystycznej pobożności św. Teresy od Jezusa (nr 6, 45), ale przypomniał także postawę duchowego Ojca Karmelu, św. proroka Eliasza, który mocą pokarmu z nieba, zapowiadającego Eucharystię, szedł czterdzieści dni i nocy, aż do Bożej Góry Horeb (tamże, nr 31).

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

na podstawie: Jan Paweł II - Mąż ustawicznej modlitwy. wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2004

fot.newliturgicalmovement.org


Zobacz pozostałe wpisy: