Mały katechizm życia modlitwy

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

PrzedmowaWprowadzając Kościół i świat w Trzecie Tysiąclecie, Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do wyznawców Chrystusa, zaproszenie do “wypływania na głębię” (Novo millennio ineunte, nr 1), precyzując równocześnie, że wypływanie to oznacza m.in. ustawiczne dążenie do świętości, której podłożem “powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy” (tamże, nr 32).

W ostatnich latach zainteresowanie modlitwą rzeczywiście bardzo wzrosło, co potwierdzają także wyniki badań socjologicznych. Ludzie, zwłaszcza ci, którzy żyją w krajach dobrobytu materialnego, zagubieni w wirze tego świata, odkryli duchową pustkę w sobie samych i zaczęli poszukiwać trwałych wartości i przeżyć duchowych, zwracając się często – a szkoda – do pozachrześcijańskich, wschodnich metod modlitwy. Dlatego Ojciec Święty pragnie ukierunkować chrześcijan na modlitwę. Skądinąd podczas jego posługi papieskiej ukazały się dwa bardzo ważne teksty Stolicy Apostolskiej o modlitwie, mianowicie List Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej “Orationis formas” (1989) oraz Czwarta część Katechizmu Kościoła Katolickiego (1994). Teksty te zawierają bogatą i całościową syntezę nauki katolickiej o modlitwie, wskazaną przez Urząd Nauczycielski.

O tym, że istnieje wielkie zapotrzebowania na literaturę o modlitwie, zwłaszcza na praktyczny jej podręcznik uczący modlić się autentycznie, dokumentuje także fakt szybkiego wyczerpania się całego licznego nakładu trzeciego wydania Małego katechizmu życia modlitwy, opublikowanego w 1996 r. przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie.

Wyrażam zatem radość z powodu tego, że otrzymujemy kolejne, czwarte już wydanie tego elementarza modlitwy. Jest to wydanie przejrzane i uwspółcześnione.

Jestem przekonany, że Mały katechizm życia modlitwy, dzieło wielkiego mistrza duchowego i przedstawiciela karmelitańskiej szkoły duchowości, o. Gabriela od św. Marii Magdaleny (Adriana De Vos, †1953), także w tym nowym wydaniu posłuży wielu osobom, pragnącym pogłębić swoje życie modlitwy, w ich chrześcijańskim zaangażowaniu i wypływaniu na głębię, w myśl zaproszenia Sędziwego Piotra naszych czasów.