Pisma i publikacje

W latach trzydziestych - do zakazu publikowania dzieł autorów żydowskich - wydała Edyta kilka prac o charakterze popularnym lub użytkowym. Treści zagadnień filozoficznych znalazły się w VI tomie ESW (Pism Edyty Stein) Welt und Person, 1962, w polskim przekładzie większości tych pism - w książce Twierdza duchowa, 1998 .

Mirosław Mikołajczyk

Polska bibliografia Edyty Stein 1950 – 1997Wstęp

Edyta Stein – siostra Teresa Benedykta od Krzyża, fascynuje od dziesięcioleci niezwykłą biografią, głębią myśli religijnej i filozoficznej, czego wyrazem są tłumaczenia jej prac na wiele języków oraz obszerna już literatura na ich temat.

Zamieszczona bibliografia dokumentuje proces wzrostu obecności dzieła życia Edyty Stein w literaturze polskiej ostatniego półwiecza. W celu mo­żliwie pełnego jego przedstawienia w materiale bibliograficznym wyodręb­niono, jako jego część pierwszą, tłumaczenia prac Edyty Stein na język polski oraz część drugą – zawierającą wszelkiego typu publikacje polskie (wydane w latach 1950-1997), dotyczące różnorodnych aspektów jej biografii i twór­czości. W drugiej części bibliografii umieszczono także recenzje prac Edyty Stein oraz przedmowy i wstępy do nich.

W obu częściach bibliografii zastosowano układ chronologiczny w celu wykazania fluktuacji zainteresowań problematyką dzieła życia Edyty Stein w literaturze polskiej. W obrębie poszczególnych lat materiał ułożono według kolejności alfabetycznej nazwisk autorów publikacji oraz pierwszych wy­razów tytułów prac zbiorowych i anonimowych. Jeśli dany autor napisał więcej prac poświęconych Edycie Stein, podano je również w układzie alfabetycznym. Natomiast cykl artykułów dotyczących E. Stein odnotowano w porządku chronologicznym ich opublikowania.

Prace o tytułach wieloznacznych zaopatrzono w uzupełnienia i komenta­rze wyjaśniające ich treść. Uzupełnienia te zamieszczono pod opisem biblio­graficznym danej pozycji. W nawiasach kwadratowych podano rozwiązania kryptonimów i pseudonimów. Teksty w nawiasach okrągłych zawierają sfor­mułowania pochodzące od autorów publikacji (lub ich wydawców) oraz wy­odrębnione przez nich te fragmenty, które są poświęcone są biografii Edyty Stein oraz problematyce jej prac.

Wszystkie pozycje zarejestrowane w bibliografii mają numerację ciągłą, bez wyszczególniania prac zawartych w jej części pierwszej i drugiej. Zestawienie bibliograficzne pomija nie opublikowane prace magisterskie, licencjackie i rozprawy doktorskie (powstałe na uczelniach wyznaniowych i świeckich) ze względu na trudności w dotarciu do nich.

Na początku zestawienia umieszczono wykaz skrótów, a na jego końcu – skorowidz rzeczowy oraz indeksy: osób i nazw geograficznych. W sko­rowidzu rzeczowym podano w układzie alfabetycznym hasła najbardziej charakterystyczne dla problematyki bibliografii. Pod hasłami zasadniczymi wykazano także materiały objęte hasłami węższymi, obok których podano numery pozycji bibliograficznych lub odsyłacze informujące, w ramach ja­kiego hasła dana problematyka została odnotowana.

Prezentowana bibliografia dokumentuje dotychczasowy dorobek w zakre­sie badań nad myślą religijno-filozoficzną Edyty Stein oraz jej popu­laryzowania w polskim piśmiennictwie. Ponadto zgromadzone materiały bi­bliograficzne stanowią pomoc w dalszych badaniach nad problematyką dzieła życia Edyty Stein.

“Szukając prawdy
Edyta Stein w kulturze polskiej”
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 1998

Wykaz skrótów

ang. – angielski
ATK – Akademia Teologii Katolickiej
bibliogr. – bibliografia
bł. – błogosławiona
bp – biskup
br. – brat (zakonny)
dot. – dotyczy
faks. – faksymile
fot. – fotografia
fragm. – fragment
IDKJ – Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego
ilustr. – ilustracja
KAI – Katolicka Agencja Informacyjna
kard. – kardynał
KL – Konzentrationslager (niem. – obóz koncentracyjny)
niem. – niemiecki
nlb. – nieliczbowane
nt. – na temat
OCD – Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – karmelici bosi
okł. – okładka
OP – Zakon Kaznodziejski – dominikanie
oprac. – opracował, opracowanie
pol. – polski
popr. – poprawione
portr. – portret
poz. – pozycja
przeł. – przełożył
przepr. – przeprowadził
pw. – pod wezwaniem
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
rec. – recenzja
RFN – Republika Federalna Niemiec
rozdz. – rozdział
rozm. – rozmowa
SAC – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, ­pallotyni
SDB – Towarzystwo św. Franciszka Salezego (TS) – salezjanie
SJ – Societas Jesu – Towarzystwo Jezusowe (TJ) – jezuici
Sum. – Summary (ang. – streszczenie)
św. – święty
tabl. – tabela
tłum. – tłumaczył
uzup. – uzupełnione
wyd. – wydanie
Wydawn. – Wydawnictwo
zbior. – zbiorowa
zob. – zobacz
Zsfg. – Zusammenfassung (niem. – streszczenie)

Bibliografia (w formacie word)

Polskie tłumaczenia prac Edyty Stein
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1950-1977
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1979-1986
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1987
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1988-1990
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1991-1993
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1994-1995
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1996
Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1997