W modlitwie Kościoła

Takiego radykalnego wyboru dokonała św. Teresa Benedykta. Po nawróceniu dzień rozpoczynała godzinną modlitwą: Mszą św., Komunią św., rozmyślaniem. W ciągu pracy dydaktycznej, kiedy coś się nie udawało, ogarniało ją znużenie, starała się wykroić kilka minut na wyciszenie i miała odpowiednie miejsca, gdzie mogła to zrobić.

Msza własna o Świętej9 sierpnia
Św. Teresy Benedykty od Krzyża
(Edyty Stein), męczennicy,
patronki Europy
Święto

Antyfona na wejście

Oto prawdziwa męczennica, która przelała krew za Chrystusa. * Nie bała się gróźb sędziów i weszła do królestwa niebieskiego.

Kolekta

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa, † i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższą Prawdę, * i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie
Est 4, 17 k-m.r.t.
Panie mój, Królu nasz,
Tyś moim jedynym wspomożycielem

Czytanie z Księgi Estery.

W owym czasie królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: “Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie”. Oto słowo Boże.

Albo

Pierwsze czytanie
Ga 6, 14-16
Chlubić się krzyżem Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny
Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R.:2a)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren

Śpiew przed Ewangelią
Ez 37,27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Tak mówi Pan Bóg: mieszkanie moje będzie między nimi;
Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia
J 4,19-24
Prawdziwi czciciele Boga

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: “Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: “Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Oto słowo Pańskie.

Rozważanie

Jeśli zdecydujesz się stać po stronie Chrystusa,
możesz zostać wezwana nawet do ofiary z własnego życia
.
(Św. Teresa Benedykta)

Powiedzenie “stanąć po czyjejś stronie” oznacza, że istnieje jeszcze inna strona lub nawet wiele stron, których nie da się pogodzić ze sobą, i człowiek jest zmuszony do dokonania wyboru. Konieczność wyboru może być zewnętrzna lub wewnętrzna. Zewnętrzna nie zawsze musi stać się wewnętrzną. Wewnętrzna zaś konieczność wyboru powinna ustawić całe życie, także w wymiarze zewnętrznym. Z uwzględnieniem tych ustawień stanięcie po stronie Chrystusa wymaga odrzucenia wszystkiego, co nie jest zgodne z Ewangelią. Więcej, wybranie Chrystusa to podjęcie naśladowania Go jako drogi do Ojca, to zaznaczenie całego życia Jego sposobem myślenia, zachowania. W zachowaniu ucznia Chrystusa powinno być widoczne, że on jest wierzącym katolikiem. Stanięcie po stronie Chrystusa wymaga jednoznacznego wyboru tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Oznacza: nic przeciw Chrystusowi, nic nad Chrystusa, nic obok Chrystusa, nic na równi z Chrystusem.

Takiego radykalnego wyboru dokonała św. Teresa Benedykta. Po nawróceniu dzień rozpoczynała godzinną modlitwą: Mszą św., Komunią św., rozmyślaniem. W ciągu pracy dydaktycznej, kiedy coś się nie udawało, ogarniało ją znużenie, starała się wykroić kilka minut na wyciszenie i miała odpowiednie miejsca, gdzie mogła to zrobić. Te chwile wyciszenia pomagały jej w spotkaniu z  Chrystusem. Nadto zawsze znajdowała czas na studium Pisma św., na rozmyślania. Proponowała innym by robili to samo. W Karmelu osiągnęła jeszcze większe wyciszenie, wykorzystując wolne chwile na osobistą, modlitewną więź z Bogiem. W tym duchu napisze, że karmelitanka, która do siedmiu godzin dziennie trwa na modlitwach wspólnotowych, wie, co zrobić z czasem wolnym. A kiedy zostaje wezwana do złożenia ofiary ze swego życia, składa je za Kościół i za swój naród.

Tak bardzo potrzeba człowiekowi jednoznacznego wyboru w wielu sprawach, szczególnie w sprawie wyboru Chrystusa. Ten wybór pociąga za sobą danie całego życia Chrystusowi, złożenia go w Jego ręce, przychodzenia do Niego ze wszystkim, naznaczenie go przyjaźnią z Chrystusem, która może się wyciszać i umacniać na codzienne trudy i prace.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, który przez Krzyż swojego Syna prowadzi nas do chwały zmartwychwstania, skierujmy nasze prośby w intencjach Kościoła i całego świata:

1. Módlmy się za papieża N. oraz za wszystkich powołanych do służby Kościołowi, / aby umocnieni łaską Ducha Świętego, * mężnie głosili światu wiedzę Chrystusowego Krzyża.

2. Módlmy się za Siostry Karmelitanki Bose, / aby wpatrzone w Jezusa Ukrzyżowanego, * nieustannie składały Mu w darze siebie za życie świata.

3. Módlmy się za narody Europy, / aby za wstawiennictwem swej patronki, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, * powróciły do Chrystusowego Kościoła i zjednoczyły się we wspólnym budowaniu cywilizacji miłości.

4. Módlmy się za wszystkich pomordowanych w obozach zagłady, / aby wraz ze święta Teresą Benedyktą i niezliczoną rzeszą Męczenników * radowali się pełnią chwały zmartwychwstania.

5. Módlmy się za nas zgromadzonych przy ołtarzu Pana, / aby uczestnictwo w tej Mszy świętej * umocniło naszą wierność powołaniu, jakim Bóg nas obdarzył.

Wszechmogący, wieczny Boże, † wysłuchaj nasze pokorne modlitwy * i prowadź nas do siebie drogą Chrystusa Ukrzyżowanego. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Najłaskawszy Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na te dary † i umocnij nas w wierze, * za którą święta Teresa Benedykta od Krzyża przelała krew swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię
J 15,5

Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity.

Modlitwa po Komunii

Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, prosimy Cię, Boże, † abyśmy naśladując podziwu godną stałość świętej Teresy Benedykty od Krzyża, * zasłużyli na nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Zatwierdzenie:
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. CD 353 / 92
Kard. Antoni M. Javierre
Prefekt
Abp Gerardo M. Agnelo
Sekretarz