List Definitorium #1


Sześciolecie 2021-2027 – List nº 1

Drodzy Bracia i Siostry w Karmelu Terezjańskim:

Członkowie nowego Definitorium Generalnego Zakonu pozdrawiają Was na początku sześciolecia, które właśnie się rozpoczęło. Kilka tygodni temu mogliśmy wreszcie celebrować Kapitułę Generalną, która odbyła się w Rzymie od 30 sierpnia do 14 września. Spotkanie kapitulne było doświadczeniem komunii, dialogu i rozeznania, które pomogło nam wyczuć puls życia Zakonu, z jego światłami i cieniami, z jego trudnościami i nadziejami. Na Kapitule mogliśmy doświadczyć bogactwa różnorodności, którą nie zawsze łatwo połączyć z jednością. Opuściliśmy zgromadzenie kapitulne z pragnieniem i zapałem wszystkich, aby z mocną determinacją odpowiadać na wezwanie Pana, by być dzisiaj prawdziwymi karmelitami bosymi. Niektóre z tematów, które zgłębiła Kapituła, to: Deklaracja o charyzmacie Karmelu Terezjańskiego, rewizja niektórych Przepisów wykonawczych oraz formacja początkowa i ciągła.

Definitorium wybrane przez Kapitułę Generalną składa się z Przełożonego Generalnego o. Miguela Márquez Calle (Prowincja Iberyjska) i ośmiu Definitorów Generalnych: Agustí Borrell Viader (Prowincja Iberyjska), Pius James D’Souza (Prowincja Karnataka-Goa), Philbert Namphande (Prowincja Navarra, Delegatura Prowincjalna Malawi), Roberto Maria Pirastu (Semiprowincja Austrii), Christianus Surinono (Komisariat Indonezji), Martín Martínez Larios (Prowincja Meksykańska), Christophe-Marie Baudouin (Prowincja Paryska), Jean-Baptiste Pagabeleguem (Prowincja Iberyjska, Delegatura Prowincji Afryki Zachodniej).

Po pierwszym kontakcie na zakończenie Kapituły Definitorium odbyło swoje pierwsze formalne spotkanie w dniach 6-9 października w Domu Generalnym. Ojcowie Philbert i Christianus mogli uczestniczyć w spotkaniu za pośrednictwem Internetu, oczekując jeszcze na wizy niezbędne do podróży do Włoch. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli być obecni na następnym spotkaniu, które powinno rozpocząć się 6 grudnia.

W tych dniach udało nam się dokonać pierwszej wymiany wrażeń i pomysłów i zaczęliśmy planować działania na sześciolecie. W pierwszej kolejności określiliśmy cele priorytetowe dla tego nowego etapu życia Zakonu, na podstawie refleksji i decyzji Kapituły Generalnej, zebranych w dużej mierze w dokumencie kapitulnym „Juntos andemos, Señor” (Idźmy razem, Panie) (dokument ten wraz z innymi ważnymi materiałami Kapituły dostępny jest na stronie internetowej Zakonu: www.carmelitaniscalzi.com).

Jednym z podstawowych celów sześciolecia jest umocnienie poczucia przynależności do tej samej rodziny, do której powołał nas Bóg, do Karmelu Terezjańskiego. Dlatego będziemy się starać wspierać wszystko, co ożywia i wzmacnia komunię i braterstwo w Zakonie. W tej kwestii powinna być bardzo pomocna oficjalnie zatwierdzona przez Kapitułę Generalną Deklaracja o charyzmacie Karmelu Terezjańskiego, którą teraz będziemy poznawać, przyswajać i stosować; razem będziemy szukać odpowiednich środków, aby ten ważny dokument był źródłem odnowy, a nasze życie rzeczywiście odpowiadało temu, czego Bóg oczekuje od nas dzisiaj, jako karmelitów bosych, w służbie Kościoła i ludzkości.

W chwili obecnej szczególnie istotne jest wszystko to, co dotyczy formacji, zarówno początkowej, jak i ciągłej. Formacja jest zadaniem osobistym i wspólnotowym, i jej proces winien trwać przez całe życie. Oczywiście pierwsze etapy formacji mają szczególne znaczenie i należy o nie zadbać w sposób specjalny. Z tego powodu warto zwrócić szczególną uwagę na różne aspekty niezbędne dla dobrej formacji: rozeznawanie powołań, tworzenie wspólnot formacyjnych, przygotowanie formatorów itd. Kapituła Generalna poprosiła o rewizję Ratio formationis, aby nadal było ono inspirującym przewodnikiem dla Zakonu.

Kolejnymi celami, które będą stopniowo się kształtować, będą duszpasterstwo młodzieży i obchody rocznic naszych świętych, w tym czterechsetlecie kanonizacji Teresy od Jezusa (2022), 150. rocznica urodzin Teresy od Dzieciątka Jezus (2023) ) i stulecie jej kanonizacji (2025), trzechsetlecie kanonizacji Jana od Krzyża i stulecie jego doktoratu (2026).

Jednym z zadań zwykle powierzonych Definitorom jest przeprowadzanie w imieniu Generała wizytacji duszpasterskich w różnych okręgach Zakonu. Rozmawialiśmy o tym, jak je realizować i przygotowaliśmy wstępną listę tych, które zostaną przypisane do każdego z nich, a także ewentualny ich kalendarz. Każdemu z Definitorów zostanie powierzony określony region, chociaż może on odwiedzać okręgi na innych terytoriach. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach wizytacja odbywać się będzie we współpracy dwóch Definitorów. Ponadto, w zależności od możliwości, Generał będzie starał się być obecny na zakończenie wizytacji lub w pewnym momencie w czasie jej trwania.

Ponadto każdy z Definitorów będzie szczególnie troszczył się o określony obszar pracy, zawsze w porozumieniu z Generałem i Definitorium, zgodnie z następującym podziałem: Agustí (Wikariusz generalny i moderator Kurii; ośrodki kultury, kultura i formacja), Pius (Karmel Świecki), Philbert (Karmelitanki Bose), Roberto Maria (ekonomia i komunikacja), Christianus (misje), Martín (formacja początkowa), Christophe-Marie (duszpasterstwo młodzieży; ekologia i stworzenie), Jean-Baptiste (formacja początkowa, duszpasterstwo młodzieży).

Jeśli chodzi o urzędników Kurii Generalnej, których mianowanie należy do Definitorium i do Generała, odnowiliśmy aktualnie obowiązujące nominacje, z możliwością późniejszej oceny słuszności ewentualnych zmian. Dostrzegliśmy potrzebę dalszego poszukiwania współpracowników dla Domu Generalnego i jego różnych sekcji, aby Zarząd Generalny mógł świadczyć skuteczną posługę. W tym sensie prosimy, aby nie zmniejszała się gotowość zakonników i okręgów do współpracy w potrzebach Zakonu.

Jeśli chodzi o Delegata ds. Zakonu Świeckiego i instytutów afiliowanych, o. Alzinir Debastiani zakończył swoją służbę na tym stanowisku; Serdecznie dziękujemy mu za poświęcenie, z jakim w ostatnich latach wykonywał cenną i efektywną pracę. Na jego miejsce mianowaliśmy o. Ramiro Casale (Prowincja Kalifornia-Arizona), który w najbliższych dniach przejmie jego nową odpowiedzialność.

Dokonaliśmy również nominacji na niektóre urzędy, których trzyletni mandat dobiegł końca. Dla wspólnoty stałej Teresianum w Rzymie mianowaliśmy o. Alberta Wacha przełożonym, o. Innocentego Hakizimana pierwszym jej radnym i o. Gianniego Evangelistiego na jej ekonoma; dla wspólnoty specjalizacji (Seminarium Missionum) mianowaliśmy przełożonym o. Johannesa Gorantla.

Ponieważ dwóch spośród Definitorów wybranych przez Kapitułę Generalną było urzędującymi prowincjałami, Definitorium Generalne, po konsultacji z odpowiednimi Radami prowincjalnymi (zob. Konstytucje 198), mianowało o. George Santhumayor prowincjałem Karnataka-Goa i o. Guillaume Dehorter prowincjałem paryskim.

Jesteśmy wdzięczni Ekonomowi generalnemu za przekazane nam informacje o sytuacji finansowej i praktycznych sprawach związanych z administracją ekonomiczną ośrodków oraz rzeczywistości zależnych od Zarządu Generalnego. Dziękujemy również Prokuratorowi Generalnemu za informacje o pracy, którą wykonał oraz o niektórych sprawach wymagających interwencji w dykasteriach watykańskich.

Definitorium zajęło się także konkretnymi tematami, co do których należało podjąć decyzję. Zatwierdziliśmy umowy o współpracy między Prowincjami Iberyjską i Awinion-Akwitania (dla Senegalu) oraz między Prowincjami Środkowych Włoch i Karnataka-Goa, a także między Komisariatami Sycylii i Madagaskaru. Udzieliliśmy również pozwolenia na pracę w niektórych domach w Prowincji Iberyjskiej. Ponadto wyraziliśmy nasze poparcie dla prośby biskupów francuskich o zbadanie możliwości kanonizacji równoważnej (tj. bez potrzeby cudu) dla męczenniczek z Compiègne.

Pod koniec pierwszego spotkania nowego Definitorium Generalnego ponawiamy nasze pragnienie i zobowiązanie do życia w służbie całego Zakonu – braci, mniszek i świeckich – w szczerym uznaniu naszej małości i ufności w bliskość Was wszystkich i Waszej modlitwy do Pana, aby pomógł nam zawsze szukać Jego woli i dobra całej rodziny Karmelu Terezjańskiego.

W bliskości uroczystości naszej Matki Teresy od Jezusa prosimy Świętą, aby towarzyszyła nam swoim wstawiennictwem, byśmy w naszych czasach byli wiernymi i twórczymi naśladowcami stylu życia, który ona zapoczątkowała. Z nią i tak jak ona zawsze możemy mówić: „Idźmy razem, Panie!”.

Z braterskim pozdrowieniem

  1. Miguel Márquez Calle, Generał
  2. Agustí Borrell
  3. Pius James D’Souza
  4. Philbert Namphande
  5. Roberto Maria Pirastu
  6. Christianus Surinono
  7. Martín Martínez Larios
  8. Christophe Marie Baudouin
  9. Jean-Baptiste Pagabeleguem

Rzym, 11 października 2021

 

Tłumaczenie z j. włoskiego : o. Grzegorz A. Malec OCD