Holy Hill – Amerykańska Święta Góra

Holy Hill (Święta Góra) w stanie Wisconsin, w USA – to malowniczo położone Sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych, na wzgórzu polodowcowym (410 m n.p.m.) pośród lasu mieszanego, który jesienią otacza sanktuarium jakoby kolorowymi pierścieniami. Można tu znaleźć ciszę i ukojenie, radość i umocnienie, skuteczną pomoc Maryi i błogosławieństwo Boże. Można tu pobyć przez dzień, można i zatrzymać się na dłużej – włączając się w życie modlitwy zakonników. Dobrze jest tu być, jak Apostołom na Górze Przemienienia.

Pustelnik

Historia Sanktuarium zaczyna się od francuskiego pustelnika o imieniu Francois Soubrio, który osiedlił się na wzgórzu w połowie XIX wieku. Discovered by a local farmer around 1862 , Soubrio was at first regarded with suspicion by the locals. „Odkryty” przez miejscowego rolnika w 1862 r., Soubrio początkowo traktowany był z podejrzliwością przez mieszkańców.Soon, however, suspicion was replaced by respect and a friendship developed. Wkrótce jednak podejrzenie zostało zastąpione przez szacunek i oznaki przyjaźni.The farmers began to provide the hermit with food and eventually built him a small cabin. Rolnicy zaczęli zapewniać pustelnikowi jedzenie i w końcu pomogli mu zbudować mały domek. Why did Francois Soubrio come to live an austere life on Holy Hill?Co skłoniło Francois Soubrio do podjęcia surowego życia na Holy Hill? There are two different accounts, both written towards the end of the 1800s.Istnieją dwie różne wersje przypuszczeń.According to WA Armstrong, Soubrio came to do penance for the murder of someone he loved and was cured of partial paralysis after spending a night in prayer on Holy Hill. Jedna sugeruje, że Soubrio przyszedł tu dla pokuty za zamordowanie kogoś, kogo kochał – a druga, że został uleczony z częściowego paraliżu po spędzeniu nocy na modlitwie i został w Holy Hill. The other account, by JM LeCount, simply describes Soubrio as a religious eccentric .Whatever led him to take up residence there, we do know the Frenchman learned about the hill through an old diary.Cokolwiek doprowadziło go do zamieszkania tam, wiemy, że Francuz dowiedział się o wzgórzu dzięki staremu pamiętnikowi. Working as an assistant to a retired professor in Quebec, Canada, Soubrio found an old French diary and map (dated 1676) showing a cone-shaped mountain in Wisconsin.Pracując bowiem, jako asystent emerytowanego profesora w Quebec (Kanada), Soubrio natrafił na stary francuski dziennik i mapę (z 1676 r.), na której widniał szkic tychże terenówThe diary’s author described his journey to the hill’s summit where he erected a stone altar, raised a cross and dedicated the place in the name of Mary as holy ground. i opis autora, który odbył swoją podróż na szczyt wzgórza, gdzie wzniósł kamienny ołtarz, postawił krzyż i poświęcił to miejsce Maryi, jako świętą ziemię. Opis The account in the diary corresponds with Jesuit missionary work in the area between 1673 and 1679, and local Indian folklore still spoke of a black-robed chief who wore a crucifix and rosary at his belt.w dzienniku odpowiada okresowi pracy misyjnej pewnego jezuity, ks. Marquette , but it is now known that he did not come this far in his mission to the area. Marquette, który w latach 1673-1679 przebywał między Indianami ewangelizując ich. Czy tak było do końca, dziś już nie dowiemy się tego…

Misjonarze

Nieco wcześniej (w 1842 r.), przed F. Soubrio miejsce to „odrywają” irlandzcy misjonarze wraz w grupą osadników i to oni po raz pierwszy nazwą to miejsce „Świętą Górą”. Niestety wielkie ubóstwo i trudne warunki życia zmuszają ich do opuszczenia Wzgórza, a na ich miejsce przybywają osadnicy z Niemiec i Austrii, i w 1854 zakupią te ziemie od rządu. Ks. Paulhuber, a native of Salzburg , Austria. Paulhuber, rodem z SalzburgaGazing upon the hill, Fr. patrząc na wzgórze,Paulhuber is said to have declared: powie: “That beautiful hill yonder, reminds me very forcibly of a hill near our home in my native country. I feel sure and the day is not far distant, when that hill will become one of the most noted places in all this land; when it shall be consecrated and made holy; a place of worship and pilgrimage when tens of thousands shall come to do homage to the Virgin Mary and her Son…” „To piękne wzgórze, przypomina mi bardzo potęgę góry w pobliżu mojego domu w ojczystym kraju i jestem pewny, że bliski jest dzień, kiedy to wzgórze stanie się jednym z najwybitniejszych miejsc tej ziemi. Gdy zostanie poświęcone, jako miejsce kultu i pielgrzymek, wtedy dziesiątki tysięcy osób będzie tu oddawać hołd Maryi i Jej Synowi …” Tak też się stało…In June 1858, an oak cross made from a tree growing on Holy Hill was erected and consecreated on top of the hill. W czerwcu 1858 r., został wzniesiony i poświęcony na szczycie wzgórza  dębowy krzyż z drzewa rosnącego na Holy Hill. The cross, which can be seen today in the Marian Hallway of the Shrine, originally stood 15 feet high and is engraved with the German words, Ich Bin das Leben wer an mich glaubt wird selig , “I am the life, who believes in Me shall be saved.” Krzyż, który można zobaczyć dziś w korytarzu Sanktuarium. Pierwotnie miał 15 metrów wysokości i ma wygrawerowane niemieckie słowa, „Ich bin das Leben wer mich glaubt wird Seliga (czyli „Ja jestem Życiem, kto wierzy we mnie ten będzie zbawiony”). Pierwsza drewniana kaplica dedykowana Maryi – Wspomożycielce Wiernych została poświęcona przez ks. George Strickner on May 24, 1863 .George Stricknera w dniu 24 maja 1863 r. W 1875 r. powstaje Droga Krzyżowa wiodąca na wzgórze. A w 1879 r. rozpoczęto budowę nowego drewnianego kompleksu sanktuaryjnego. Przybywający coraz liczniej do Holy Hill pielgrzymi niejako wymusili na władzach kościelnych, aby oddali Sanktuarium w ręce zakonnikom.

Karmelici bosi

Grupka zakonników zaproszonych przez arcybiskupa Sebastiana Messmera przybyła w dniu 26 czerwca 1906 r. z Bawarii. Stary drewniany kompleks nie wystarczał już na potrzeby ruchu pielgrzymkowego i w 1926 rozpoczęto budowę nowego, murowanego Sanktuarium ze strzelistymi wieżami kościelnymi wystającymi ponad czubki drzew. Budowę ukończono w 1931 r. i odtąd można z wysokości ok. 50 m, z balkoniku wieży kościelnej podziwiać rozległą panoramę – aż dech zapiera. Neogotycka fasada kościoła w roku 1958 została ubogacona dwoma cennymi ośmiometrowymi posągami: MB Wspomożycielki Wiernych i św. Józefa. We wnętrzu oglądać można wielkie bogactwo mozaik, witraży i innych form rzeźbiarskich. W ołtarzu głównym nad tabernakulum mozaika Trójcy Św. adorowanej przez Aniołów, Maryję z Józefę i 12 Apostołów, a wokół tabernakulum płaskorzeźby 8 Wielkich Doktorów Kościoła: 4 Kościoła Wschodniego i 4 Zachodniego. W bocznych ołtarzach przy transepcie mozaiki Rodziców Karmelu Bosego: św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Okna witrażowe w żywej kolorystyce kreślą życie Maryi, Józefa i Jezusa. Koniecznie zajrzeć trzeba do kaplicy MB z Holy Hill, by ujrzeć pełno-figuralną postać Maryi – w czułym spojrzeniu i geście opieki wobec małego, kilkuletniego Jezusa błogosławiącego przychodzących. To tutaj Królowa udziela swych łask, wypraszając je u swego Syna. Jest jeszcze (a jakże!) kaplica św. Teresy od Dzieciątka Jezus z figurą świętej karmelitanki i jej cenotafem (woskowa leżąca pogrążona w śnie śmierci podobizna z relikwią).

o. Paweł Ferko OCD

fot. tripadvisor.com