Co to jest Kapituła Prowincjalna?

Każdy instytut zakonny, podobnie jak i Kościół, jest rzeczywisto­ścią bosko-ludzką, ponieważ zawiera w sobie zarówno element nadprzyrodzony i struktury doczesne, które winny być podporządkowane nadprzyrodzoności i być niejako na jej usługach. I tak jak Kościół podzielony jest w poszczególnych państwach na diecezje, tak Zakony składają się z jednostek administracyjnych zwanych prowincjami. W Polsce istnieją dwie prowincje karmelitów bosych: krakowska i warszawska. Idąc dalej, przypomnijmy, że tak jak na czele każdej diecezji stoi biskup ordynariusz, tak na czele prowincji zakonnej – prowincjał. Biskupa mianuje papież, prowincjała zaś, na kilkuletnią kadencję (u karmelitów bosych trwa ona 3 lata), wybierają sami zakonnicy, (choć od niedawna taki wybór musi zatwierdzić jeszcze Generał Zakonu). Wybór ten dokonuje się właśnie na Kapitule Prowincjalnej.

Taka Kapituła trwa właśnie w naszej prowincji, a odbywa się w Karmelu w Wadowicach. Przewodniczy jej o. prowincjał Piotr Jackowski. Tworzą ją natomiast dwie grupy zakonników: jedna z racji pełnionych w prowincji urzędów, i są to: prowincjał, czterech jego radnych, przełożeni (przeorzy) większych klasztorów, delegat z misji w Afryce i z Ukrainy. W dniu rozpoczęcia kapituły wygasają ich dotychczasowe kadencje. Drugą grupę zakonników przybywających na kapitułę (i jest ich przynajmniej o jednego więcej od poprzednich), stanowią ci, którzy zostali na nią wybrani w tajnym głosowaniu 3 miesiące wcześniej przez wszystkich zakonników Prowincji, misji (z Burundi-Rwand) i klasztorów zagranicznych (Słowacja, Stany Zjednoczone i Ukraina), jako ich przedstawiciele.

Rozpoczynającą się Kapitułę Krakowskiej Prowincji Zakonu tworzy 29 zakonników. Do zadań kapituły należy analiza życia duchowego Prowincji i jej posługi apostolskiej wraz z podjęciem stosownych decyzji i ukierunkowań przyszłościowych. Kapituła dokonuje też wyboru prowincjała, jego rady i przeorów klasztorów na nową trzyletnią kadencję.

Prowincjałem może być przez kapitułę wybrany kapłan zakonny, który przynajmniej 5 lat wcześniej złożył w Zakonie uroczyste śluby zakonne, ukończył 35 lat życia i znalazł się w liczbie pięciu kandydatów na ten urząd, którzy otrzymali najwięcej głosów w tajnym głosowaniu dokonanym wcześniej przez wszystkich zakonników Prowincji.

Po dokonanym wyborze, prowincjał składa wobec kapituły wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności Kościołowi, śpiewa się hymn „Ciebie Boga wysławiamy” i zakonnicy składają wybranemu swoje homagium.

W podobny sposób, ale bez wcześniejszych głosowań w całej Prowincji, dokonują się na kapitule wybory radnych prowincjalnych i przeorów. Mogą nimi zostać wybrani także zakonnicy Prowincji nie będący członkami kapituły.

W tym roku Kapituła zbierze się jeszcze po raz drugi by omówić ważniejsze sprawy Prowincji oraz wydać odpowiednie rozporządzenia, tak aby wszystkich zakonników ożywiało dążenie do prawdziwej świętości w życiu i apostolstwie, twórcza wierność chry­zmatowi, odnowienie świadomości programu naśladowania Chry­stusa właściwego charyzmatowi Zakonu, ściślejsze stosowa­nie Reguły i Konstytucji w codziennym życiu.

Obrady kapituły wspierają swoimi modlitwami wszyscy zakonnicy Prowincji, mniszki karmelitanki bose, siostry czynnych zgromadzeń karmelitańskich, członkowie świeckiego zakonu karmelitańskiego i liczne osoby zrzeszone w karmelitańskich duszpasterstwach. Kapituła z kolei, na zakończenie swoich obrad, kieruje do nich swoje przesłanie i wyrazy wdzięczności.

Chciejmy wszyscy prosić dla uczestników kapituły o otwarcie na głos Ducha Świętego, patrona Krakowskiej Prowincji Zakonu.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD