Wszechmoc i sprawiedliwość Boga…

„O wszechmocny Boże, jeśli jedna iskra Twej mocy i sprawiedliwości tak wywyższa ziemskiego władcę, iż rządzi on i kieruje narodami, to cóż dopiero uczyni Twoja wszechmocna sprawiedliwość ze sprawiedliwym i grzesznikiem?” (S 47).

Nasz Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Nie ma więc dla Niego nic niemożliwego. Jak łatwo potrafi wywyższyć kogoś niczym Dawida, osadzając na tronie Izraela, tak też z łatwością potrafi ocenić ludzkie zachowanie.

Człowiek, obdarowany przez Boga powinien zawsze pamiętać o tym, że z każdego otrzymanego daru przyjdzie mu zdać sprawę w Dzień Sądu.

br. Łukasz od Jezusa