Wezwania do Świętych Karmelu

Bóg, który powołał na do Karmelu, pragnie byśmy stąpali w nim po śladach Świętych Zakonu i byśmy dążyli do ewangelicznej doskonałości. Niechaj wspomaga nas w tym ich przemożne wstawiennictwo:


Zostaliśmy wprowadzeni do ziemi Karmelu,
Byśmy spożywali jej owoce i zasoby.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, Ty nas wezwałeś do Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i zawarłeś z nami przymierze miłości; spraw, byśmy naśladując Dziewicę Maryję, nieustannie czerpali z życiodajnych źródeł modlitwy i kontemplacji i dzielili się z braćmi Twoim niezmierzonym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Bóg dał świętemu Józefowi
Władzę wspomagania nas we wszystkim.

Módlmy się:
Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś Rodzinie Karmelu świętego Józefa jako opiekuna i mistrza modlitwy, spraw, byśmy powierzając mu ufnie wszystkie nasze potrzeby, za jego przykładem całym sercem miłowali Jezusa i Maryję i umacniali więzi miłości w naszych wspólnotach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Żarliwością się rozpaliłem
O chwałę Pana, Boga Zastępów.

Módlmy się:
Boże Zastępów, Ty wzbudziłeś Eliasza, proroka jak ogień, aby głosił wiarę w Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, oraz objawił ludowi Twoją wszechmoc i miłosierdzie; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy płonąc Twoją miłością, byli przeniknięci apostolskim zapałem ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Miejmy zawsze przed oczyma
Ród świętych proroków i ojców, z którego pochodzimy.

Módlmy się:
Boże naszych ojców, niech przykład Świętej Matki Teresy przynagla nas, abyśmy wiernie strzegli duchowej tradycji Karmelu i czerpiąc natchnienie z naszej Reguły, wciąż rozpoczynali od nowa, coraz dalej ku coraz lepszym rzeczom postępując. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość,
A znajdziesz miłość.

Módlmy się:
Boże, nasz Panie i Oblubieńcze, Ty pod wieczór życia będziesz nas sądził z miłości, spraw, prosimy, abyśmy wierni nauce Świętego Ojca Jana od Krzyża zapominali o sobie i miłowali Ciebie tak, jak Ty sam chcesz być miłowany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Świętymi bądźcie,
Gdyż wolą Bożą jest uświęcenie wasze.

Módlmy się:
Boże, źródło świętości, Ty zapaliłeś w sercu świętego Rafała gorącą miłość do Kościoła i ojczyzny i powierzyłeś mu dzieło odnowy życia karmelitańskiego w Polsce, spraw, abyśmy dzięki jego modlitwie trwali w oddaniu się Tobie i przynosili obfite owoce świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pragnę wraz z Najświętszą Matką Maryją
Wiernie stać pod krzyżem Jezusa.

Módlmy się:
Boże, Obrońco ufających Tobie, Ty uwieńczyłeś życie błogosławionego Alfonsa Marii darem męczeńskiej śmierci za Chrystusa, któremu jako kapłan służył w Karmelu z wielką wiernością, spraw, abyśmy z jego przelanej krwi czerpali moc do codziennego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa i dopełniania ich we własnym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.