Wezwania do Patronów Karmelu

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty przez dar Ducha Świętego wezwałeś nas do naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w życiu czystym, ubogim i posłusznym.

Wejrzyj łaskawie na Rodzinę Karmelu, którą wzbudziłeś w Kościele, oddając ją pod opiekę Maryi, naszej Siostry i Matki.

Spraw, byśmy wierni Regule danej nam przez świętego Alberta, żyli w oddaniu Chrystusowi, rozmyślając dniem i nocą Prawo Pańskie i czuwając na modlitwie.

Ożyw w nas miłość do Maryi, Dziewicy Czystego Serca, i pragnienie naśladowania Jej cnót w szkole Świętych Karmelu.

Za wzorem świętego Józefa naucz nas pokornego zawierzenia Twojemu słowu i napełnij nas tym samym duchem modlitwy i miłości do Kościoła, którym żyła święta Teresa, nasza Matka.

Prowadź nas drogą wiary, nadziei i miłości, którą kroczył nasz Święty Ojciec Jan od Krzyża, i udziel nam ducha zaufania Twojej Opatrzności i Matce Twojego Syna, jakim pałali święty Szymon Stock i błogosławiony Jan Soret.

Daj nam doświadczyć ze świętą Teresą Małgorzatą i świętą Teresa od Dzieciątka Jezus, że jesteś Miłością, a przez wstawiennictwo świętej Marii Maravillas, świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i błogosławionej Marii Kandydy od Eucharystii i błogosławionej Józefy Naval Girbes, obdarz nas głęboką pokorą.

Spraw, byśmy za przykładem świętej Teresy od Jezusa z Los Andes radowali się Twoim pięknem, i tak jak święta Elżbieta od Trójcy Świętej, błogosławiona Maria Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego i błogosławiona Eliasza od św. Klemensa żyli dla uwielbienia Twego majestatu.

Niech święty Noniusz Alwarez Pereira, święci biskupi Piotr Tomasz i Andrzej Corsini, święty Rafał Kalinowski, święty Jan Paweł II, błogosławiony Franciszek Palau i błogosławiony Eugeniusz od Dzieciatka Jezus, uczą nas troski o jedność i świętość Kościoła, a święta Teresa Benedykta, błogosławiony Alfons Maria, błogosławiony Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus i wszyscy Męczennicy Karmelu, niech nam wyjednają umiłowanie Krzyża i męstwo w codziennym wyznawaniu wiary.

Niechaj także nasi bracia i siostry: ojciec Anzelm Gądek, ojciec Rudolf Warzecha, brat Franciszek Powiertowski, matka Teresa Marchocka, matka Teresa Kierocińska i Kunegunda Siwiec, złączeni z nami zbawczą wodą Chrztu i świętymi więzami Karmelu, dostąpią chwały ołtarzy, przyczyniają się do pogłębiania naszej wiar i wspierają wszystkich w drodze do ewangelicznej doskonałości i zbawienia.

Wprowadź do domu w niebie naszych zmarłych i nas również dołącz do grona wybranych, byśmy mogli razem z naszymi Świętymi na wieki wysławiać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.