VIII dzień nowenny

Doświadczyć obecności Bożego Dziecięcia

[To wam oznajmiamy], co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce –
bo życie objawiło się:
myśmy je widzieli,
o nim zaświadczamy
i oznajmiamy wam życie wieczne,
które było w Ojcu,
a nam zostało objawione  1 J 1-4

Może się wydawać, że tylko Ci, którzy żyli w czasach Jezusa, spotkali Go osobiście mogli doświadczyć Jego zbawczej obecności. Owszem, doświadczyli, ale ten skarb przekazali dalej, przekazali Kościołowi, który z pokolenia na pokolenie przechowuje go, by dawać go innym i tak aż do skończenia świata. Z miłości do nas pozostał w sakramentach w Słowie Pisma Świętego, bo chce, byśmy tam właśnie spotkali się z /nim i doświadczyli Jego prawdziwej, realnej i przemieniającej obecności. Boskie Dziecię Jezus daj nam łaskę gorącego pragnienia spotykania się z Tobą w sakramentach i Słowie Pisma Świętego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Boskie Dziecię Jezus – błogosław nam!