VIII dzień nowenny

Płaszcz proroka
Wiara w Bożą Opatrzność

Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!» On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie [ujrzysz], nie spełni się». Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. (2 Krl 1, 9-12)

Z kazania św. Jana Pawła II:

Myślimy o próbach naszego czasu. Nieznane jest człowiekowi współczesnemu takie bałwochwalstwo, jak za czasów Eliasza. Próby wiary przeszły długą ewolucję. Dziś nie stawia się pytania: “Jeśli Jahwe jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal, idźcie za nim”. Dziś usiłuje się sprawę uczynić zasadniczo nieważną. Dla człowieka tego stulecia program brzmi: “Żyjmy tak, jak gdyby Bóg nie istniał”. Jednak jeśli Bóg nie istnieje, wszystko wolno – stwierdził już Dostojewski. Jesteśmy poza dobrem i złem – dopowiada Nietzsche. Taka to już jest przewrotna natura człowieka, że jak trwoga to do Boga, pamięta się o Nim jak się go potrzebuje, ale kiedy dobrze się wiedzie, jak pokazuje historia, człowiek w dziwny sposób zapomina o Bogu.

Święty proroku Boży Eliaszu uproś nam u dobrego Boga łaskę byśmy mężnie potrafili przeciwstawić się wszelkim zakusom złego ducha, przede wszystkim ducha zwątpienia w pomoc Boga, byśmy potrafili, wsparci Bożą łaską, pokazać ludziom XXI wieku, że życie Ewangelią, chodzenie drogą Bożych przykazań, jest możliwe również dzisiaj.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty proroku Boży Eliaszu – módl się za nami!