Symbole Teresy: Nowa księga życia

Wpis dostępny również w wersji audio:


Odtąd zaczyna się inna, nowa księga, to jest inne, nowe życie. Życie dotąd opisane, było to życie moje, życie, którym ja żyłam. Od początku zaś tych stanów modlitwy, które opisałam, zaczyna się życie, którym rzec mogę, Bóg żył we mnie, bo bez Niego, jasno to widzę, niepodobna bym mogła w tak krótkim czasie wyzwolić się z tylu złych przyzwyczajeń i nałogów swoich.

(KŻ 23,1)

Czym jest życie duchowe? Czym jest relacja z Bogiem? Czy tylko pracą i wysiłkiem człowieka, który pragnie zbliżyć się do Boga, by się z Nim zjednoczyć; czy wychodzeniem, zbliżaniem się Boga do człowieka, w celu nawiązania z nim relacji przyjaźni? Nie jest to tylko działanie Boga, ani tym bardziej, tylko działanie człowieka. To współdziałanie Boga i człowieka – odpowiedź człowieka na zaproszenie do głębokiej relacji ze strony Boga. Prawdą jest też, że początek życia duchowego przebiega tak, iż można mniemać, że to człowiek jedynie działa, pragnie relacji z Bogiem, zabiega o nią i jej jakość. Mnoży praktyki religijne, korzysta z sakramentów. Modlitwa w tym okresie to przede wszystkim dyskursywne rozmyślanie o Bogu, o Jego przymiotach. Człowiek stara się zdobyć i pogłębić wiedzę o Swoim Stwórcy. To jest właściwe zachowanie. Jeśli człowiek będzie wytrwały, to przyjdzie czas, gdy Pan Bóg zapragnie wprowadzić go na wyższy poziom modlitwy. W sposób niejako namacalny, zauważalny, przejmując inicjatywę. Odbierze to, co dawniej stanowiło dla nas istotę życia duchowego, na czym budowaliśmy relację z Bogiem. W przypadku św. Teresy były to np. książki w języku kastylijskim. Lubiła je czytać, w nich szukała tematu, inspiracji do modlitwy, rozmyślania. Z dnia na dzień inkwizycja pozbawiła ją tego pokarmu, wpisując wiele z nich na „Indeks ksiąg zakazanych” W tę tragiczną dla niej sytuację wkracza Pan Bóg, który mówi jej, że to On od teraz będzie dla niej księgą żywą. Po pewnym czasie Święta była Mu za to wdzięczna, bo to działanie Boga, uwolniło ją od skupienia na sobie, jak się wyraziła: Chwała niech będzie Panu, iż mię wybawił ode mnie. To jest właśnie istota życia duchowego. Święta odpowiedzi na pytania, jak żyć, jak się modlić, o czym rozmyślać nie szuka już w książkach, ale u Tego, który mieszka w niej samej.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.