O. Damian Sochacki obronił pracę doktorską

W piątek 17 listopada w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ojca Damiana Sochackiego pt. Gramatyczny model analizy tekstu w praktyce tłumaczeniowej Hieronima ze Strydonu. Promotorem pracy był prof. Kazimierz Korus, a recenzentami prof. Marian Szarmach (UMKT) i dr hab. Marin Majewski (UPJP2).

Ojciec Damian w autoreferacie przedstawił wyniki swoich wieloletnich badań, w których identyfikował spektrum zależności Hieronima od grecko-rzymskiego modelu gramatycznego w analizie hebrajskich tekstów: lectio (czytanie na głos), enarratio (wyjaśnianie), emendatio (krytyka tekstu) i iudicium (osąd literacki). Celem pracy było uzasadnienie wysokich kompetencji Hieronima nie tylko w zakresie języka i kultury grecko-rzymskiej, ale również nabytych kompetencji w zakresie języka i kultury hebrajskiej na drodze lektury komentarzy Orygenesa i Euzebiusza, konsultacji z wersjami heksaplarycznymi Starego Testamentu oraz osobistego kontaktu z uczonymi hebrajskimi. Doktorant wykazał również, że Hieronim przeszedł przez proces zmiany strategii interpretacyjnej: od fascynacji allegorezą jako narzędzia realizacji celów dogmatycznych do odkrycia mniejszościowej kultury oryginału hebrajskiego z pomocą badania historycznego kontekstu. Recenzenci przedstawili swoje uwagi do pracy i podkreślili aktualność oraz innowacyjność tematu.

Po odpowiedziach na uwagi recenzentów i pytaniach od komisji, odbyły się zamknięte obrady, po czym ogłoszono, że ojciec Damian został dopuszczony do kolejnych etapów przewodu doktorskiego, czyli potwierdzenia stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej przez Radę Dyscypliny. Pośród świadków i gości byli bliscy, ojciec prowincjał Tadeusz Florek oraz przeor klasztoru Przemyskiego, w którym aktualnie pracuje ojciec Damian.