Nowenna Szkaplerzna – Dzień IV

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie... (Łk 2,7)

Trzy czasowniki skumulowane w tym zdaniu to zadziwiająco syntetyczny opis jakże ważnego wydarzenia w historii zbawienia. Żadnych szczegółów zaspokajających naszą ciekawość. Maryja jest Matką i troszczy się jak tylko może o swoje Dziecię. Użyty termin prōtotokos („pierworodny”), mógłby sugerować, że miała potem kolejne dzieci. Chodzi tu jednak raczej o nakierowanie myśli czytelnika Ewangelii na przywileje pierworodnego syna według prawodawstwa starotestamentalnego. Jako pierworodny jest całkowicie poświęcony Bogu (Wj 13,2). Jezus jest jedynym Synem Ojca i Maryi, my zaś synami w Synu. Święty Paweł rozwinie kwestię naszego usynowienia, dzięki odkupieniu w Chrystusie i upodobnieniu do Niego. Ta troska Maryi dotyczy zatem także nas, Jej duchowych dzieci. Testament z Krzyża tylko dookreśli tę macierzyńską rolę wobec wierzących, jako Matki rodzącego się Kościoła.

Owinięcie w pieluszki i złożenie w żłobie (prawdopodobnie wykutym w skalnej grocie) staje się na ikonach Bożego Narodzenia swoistym wychyleniem ku tajemnicy paschalnej oraz złożenia owiniętego ciała Jezusa w nowo wykutym grobie. Maryja jako jedyna jest świadkiem narodzenia i śmierci Jezusa. Towarzyszy Mu i żyje Jego życiem. W darze Jej duchowego macierzyństwa wobec nas chrześcijan, szczególnie otacza każde poczęte życie, chce towarzyszyć nam w życiu codziennym oraz podobnie z gorliwością wzywana jest w momencie śmierci.

Maryjo, pomóż mi pamiętać, że jesteś moją Matką.

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.