Nowenna do Ducha Świętego – dzień 3.

Miłości Boża, pochłoń nas

Modlitwa za Karmel

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boga, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą». (Rz 8, 27- 30)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

O dobry Jezu, proszę Cię o jedną łask: o to, byś zachował ten dom tak długo, jak świat będzie istniał, i by zawsze mieszkały tam karmelitanki. Niech będą zawsze pełne miłości, gorliwe i miłujące Twe Boskie serce. Niech będą uwolnione od tego wszystkiego, co jest na ziemi. Niech ten Karmel będzie zawsze pełen sług zdolnych Ciebie wysławiać i Tobie służyć. Nie pozwól nigdy, o dobry Panie, by ktokolwiek, wszedł i był przyjęty jeśli by nie miał być zbawiony… Obdarz ten Karmel Twoim pokojem i Twoją miłością. Niech żadna moc, ani teraz, ani w przyszłości nie będzie w stanie wyrządzić mu krzywdy!  Udziel pokoju i zjednoczenia z Tobą tym wszystkim, którzy uczynią dobro temu domowi. Ty jesteś jego Panem tak długo, jak świat będzie istniał. Spraw, by wszystkie [mniszki], które w nim zamieszkają, były świętymi, by zachowywały Twego ducha i przestrzegały Twoich przykazań…


Módlmy się:

Umiłowany Oblubieńcze, niech Twoje Słowo przebywa w nas z całym swym bogactwem, abyśmy składali Ci dzięki w Psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Daj, abyśmy razem z Tobą w Duchu Świętym zawsze wielbili Ojca i wszystko czynili na chwałę Bożą. Amen.