Nowenna do Ducha Świętego – dzień 2.

Duchu Święty, natchnij nas

Modlitwa za Kościół

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boga, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie..

 W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego». (Dz 1,13-14)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Patrzyłam w głąb groty i zostało mi powiedziane, że grota jest figurą Kościoła, który na zewnątrz wydaje się brzydki i mały, ale w swoich wnętrznościach ukrywa skarby, piękności i wzniosłości nieskończone: że ubóstwo jest jego skarbem; czystość jego rozkoszami i pięknem; i posłuszeństwo jego mocą. że skarby, które kontemplowałam, należą do Kościoła, że są to cnoty, za którymi on się ukrywa i że tylko poprzez nie możemy dojść do Boga; że te skarby jednak pochodzą od Boga, który karmi Kościół, i wracają do Boga jako do swojego źródła; to tak jakby lampa była zasilana oliwą, która wypływałaby z naczynia i wracała do niego poprzez szkło, w którym znajdowałby się knot. (Zeszyt zarezerwowany IV, 44)


Módlmy się:

Dzięki Ci składamy, Chryste, że napełniłeś Apostołów i cały Kościół pociechą Ducha Świętego. Za Jego pośrednictwem objaw wszystkim narodom światło Ewangelii, a przez posługę Twoich świadków, w szczególności kapłanów, spraw, aby wszyscy doszli do Ojca. Ześlij Twemu Kościołowi Ducha jedności. Niech oddala od Twojej wspólnoty wszelką niezgodę, nienawiść, rozdarcie. Spraw, by papież, biskupi, kapłani i wierni świeccy, czuwając na modlitwie, przyjmowali natchnienia Ducha do swoich apostolskich zadań. Amen.