Litania do Maryi, Matki ubogich

Litania ta powstała we Francji, w pierwszych latach po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II. Jej treść ukazuje Maryję, która dzięki swojej prostocie stała się dla wspólnoty wierzących konkretnym wzorem wiary i miłości.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Córko ludu Bożego,
w drodze nas prowadź.
Dziewico z Nazaretu,
drogę naszą oświecaj.
Wybrana między niewiastami,
Syna swego nam daj.
Dziewico prostego serca,
w drodze nas prowadź.
Oblubienico Józefa, cieśli,
drogę naszą oświecaj.
Królowo rodzin,
Syna swego nam daj.
Niewiasto naszego ludu,
w drodze nas prowadź.
Nadziejo uciemiężonych,
drogę naszą oświecaj.
Ufności ubogich,
Syna swego nam daj.
Dziewico, Matko Chrystusa,
w drodze nas prowadź.
Dziewico, Matko Kościoła,
drogę naszą oświecaj.
Dziewico, Matko ludzi,
Syna swego nam daj.
Matko, która nas znasz,
w drodze nas prowadź.
Matko, która nas słuchasz,
drogę naszą oświecaj.
Matko, która nas rozumiesz,
Syna swego nam daj.
Dziewico, Córko człowiecza,
w drodze nas prowadź.
Córko pielgrzymującego ludu,
drogę naszą oświecaj.
W historii zawsze obecna,
Syna swego nam daj.
Matko znająca cierpienie,
w drodze nas prowadź.
Matko u stóp Krzyża,
drogę naszą oświecaj.
Matko cierpiących,
Syna swego nam daj.
Pani radości,
w drodze nas prowadź.
Dziewico jaśniejąca,
drogę naszą oświecaj.
Królowo pokoju,
Syna swego nam daj.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty nam dałeś Dziewicę Maryję jako Matkę ubogich i cierpiących, za Jej wstawiennictwem napełnij nas wszelką pociechą i rozjaśnij nasze serca światłem Twojej łaski, abyśmy pośród doczesnych utrapień z ufnością trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Najświętszą Maryję Pannę dałeś jako obronę wszystkim, którzy Ją wzywają; spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.