List Definitorium #4

SZEŚCIOLECIE 2021-2027 – LIST Nº 4

Rzym, 16 czerwca 2022

Drodzy bracia i siostry Karmelu Terezjańskiego

Pozdrawiamy was z braterską miłością, dzieląc się z Wami naszymi refleksjami jakie zrodziły się podczas spotkania Definitorium Generalnego, które odbyło się w Rzymie w dniach 6-15 czerwca.

W ubiegłą sobotę, 4 czerwca, mieliśmy spotkanie z Radą Generalną Karmelitów (OC), wznawiając w ten sposób zwyczaj wymiany odbywającej się dwa razy w roku, która została przerwana przez pandemię COVID-19. Mogliśmy im pogratulować niedawnej kanonizacji karmelity O. Tytusa Brandsmy, niezwykłego wzoru obrony prawdy i siły w prześladowaniach. Udało nam się również omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie jak projekty odzyskania Wadi Es-Siah w Izraelu.

Na początku sesji Definitorium, szczególnie wspomnieliśmy wszystkich naszych braci i siostry, którzy w różnych częściach świata znajdują się w trudnych sytuacjach, nawet dramatycznych z powodu przemocy lub ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, gdzie niestety, jak się wydaje, wojna na stałe się zadomowiła bez perspektyw na bliskie rozwiązanie. Od czasu wielkanocnej wizyty O. Generała u naszych braci i sióstr obecnych w tym kraju, pozostajemy z nimi w kontakcie, aby ściśle towarzyszyć im w ich trudnym doświadczeniu. Zachęcamy wszystkich do podtrzymywania rzeczywistego i konkretnego zainteresowania naszymi braćmi i siostrami żyjącymi w problematycznych kontekstach.

Komentowaliśmy także i świętowaliśmy niedawne mianowanie naszego brata Ángela Zapaty z Komisariatu Peru biskupem diecezji Chimbote. Towarzyszymy mu modlitwą i miłością Zakonu oraz życzymy mu wszystkiego najlepszego w tej posłudze, którą powierza mu Kościół.

Program sześciolecia

Pierwsza część spotkania Definitorium poświęcona była priorytetowej tematyce sześciolecia, zgodnie ze wskazaniami i duchem ubiegłorocznej Kapituły Generalnej.

Po pierwsze zauważyliśmy, że program czytania i wspólnotowej refleksji nad Deklaracją o charyzmacie karmelitańsko-terezjańskim ustalony na ten rok 2022, jest kontynuowany regularnie i z dużym zainteresowaniem. Praca nad recepcją tego dokumentu służy również jako przygotowanie do kolejnych Kapituł Okręgów, które są wezwane do podejmowania konkretnych decyzji o odnowie charyzmatu w świetle Deklaracji.

Jeśli chodzi o formację początkową, O. Martin i O. Jean-Baptiste zdali relacje o pierwszych krokach podjętych przez Międzynarodową Komisję odpowiedzialną za rewizję Ratio insitutionis, która odbyła swoje pierwsze spotkania, na razie wirtualne, i zbiera wszystkie niezbędne materiały oraz prowadzi odpowiednie konsultacje w celu przeprowadzenia szerokiej i pogłębionej pracy.

Zastanawialiśmy się również nad niektórymi aspektami związanymi z Międzynarodowym Kolegium w Rzymie, gdzie liczna grupa kandydatów z różnych Okręgów Zakonu otrzymuje formację karmelitańską i teologiczną. Przypominamy Przełożonym Wyższym o korzyściach jakie płyną z wysyłania studentów do Rzymu, aby wspierali ten ośrodek, który jest uprzywilejowanym miejscem formacji, nauki i życia razem z innymi młodymi karmelitami z całego świata.

Innym ważnym obszarem dla teraźniejszości i przyszłości Zakonu jest wymiar akademicki i dotyczy badań naukowych. Rozmawialiśmy o spotkaniu, które odbędzie się pod koniec czerwca w Terezjanum, z udziałem niektórych braci i mniszek, aby rozpocząć wymianę danych, doświadczeń i propozycji w celu zwiększenia aktywności akademickiej i intelektualnej w Zakonie. Później refleksja ta powinna być pogłębiana i stopniowo rozszerzana na różne regiony świata.

Jeśli chodzi o ośrodki akademickie, przywołaliśmy nominacje, które zostały ostatnio dokonane dla Międzynarodowego Centrum Terezjańsko-Sanjuanistycznym w Avila. Zgodnie z obowiązującymi Statutami, Generał odnowił zespół zarządzający ośrodkiem, powołując O. Jurka Nawojowskiego na dyrektora, O. Juana Antonio Marcosa na zastępcę dyrektora, Myrnę Torbay na sekretarkę, O. Javiera Sancho na administratora i O. Danilo Ayalę na bibliotekarza. O. Jerzy został także mianowany przełożonym wspólnoty zakonnej.

Wizytację kanoniczne i braterskie

Definitorium Generalne służy Zakonowi i chce to czynić w sposób bliski i aktywny. Jednym z narzędzi, które pomagają urzeczywistnić to pragnienie, są wizytacje kanoniczne i braterskie, które są zwykle przeprowadzane przez Definitorów w imieniu Generała. Ponadto, sam Generał stara się być obecny podczas zakończenia lub w innym czasie każdej z wizytacji kanonicznych, aby mieć bezpośredni kontakt z Okręgami.

Innym ważnym celem wizytacji jest zachęcanie wszystkich do przeżywania z entuzjazmem i zaangażowaniem charyzmatu, do którego zostaliśmy powołani, w świetle Deklaracji Kapituły o charyzmacie terezjańsko-karmelitańskim, a także przypomnienie innych priorytetowych celów Zakonu, takich jak formacja początkowa i stała.

Podczas spotkania Definitorium przeanalizowaliśmy wrażenia i wnioski z wizytacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich tygodni.

Węgry

O. Robert Maria Pirastu, w dniach 3-9 kwietnia, przeprowadził wizytację kanoniczną w Semiprowincji Węgier; a Generał był tam obecny przez ostatnie dwa dni. Okręg ma 11 braci (8 profesów uroczystych, 2 profesów czasowych i 1 nowicjusza); siedmiu z nich znajduje się w dwóch wspólnotach czynnych na Węgrzech: w Budapeszcie (tymczasowo mieszczącą się w Attyapuszta z powodu trwających prac) i w Györ. Na Węgrzech znajduje się klasztor Karmelitanek Bosych w Magyarszku, należący do Federacji Północnej Francji. Jest także 13 wspólnot Świeckiego

Karmelu, które liczą około 220 członków.
Sytuacja w Okręgu jest bardzo niepewna, biorąc pod uwagę niedobór zakonników. Mimo to wysiłek, jaki podejmują oni w celu rozpowszechniania duchowości karmelitańskiej, jest niezwykły. Przyjmując prośbę o pomoc od samych zakonników, Definitorium postanowiło, że Semiprowincja stanie się Delegaturą Generalną i będzie bezpośrednio podlegała samemu Definitorium, z perspektywą jak najszybszego poszukiwania współpracy lub integracji z innymi Okręgami europejskimi. W międzyczasie winna podejmować działania na rzecz umacniania braterstwa i odpowiedniego przyjęcia kandydatów, których w ostatnich latach nie brakowało, choć niewielu z nich zostawało.

Podążając drogą, która już się rozpoczęła, formacja początkowa musi koniecznie otworzyć się na współpracę z innymi Okręgami. Wskazane byłoby również poszukiwanie środków, aby wzmocnić słabą ekonomię, mimo że zakonnicy otrzymali znaczną pomoc państwa na renowację budynków.

Chorwacja

O. Robert Maria, w dniach od 22 kwietnia do 27 maja, przeprowadził wizytację kanoniczną w Prowincji Chorwackiej. Generał uczestniczył w wizytacji w pierwszych dniach jej trwania. Prowincja liczy 70 zakonników, z których 55 jest profesami uroczystymi, oraz dużą liczbę kandydatów na różnych etapach formacyjnych. O. Zdenko jest biskupem diecezji Gospic. Jest 8 wspólnot w 5 krajach: 4 w Chorwacji, jedna w Serbii, jedna w Bośni i Hercegowinie, jedna w Austrii oraz jedna we Włoszech (Rzym). Prowincja niedawno opuściła klasztor w Sofii (Bułgaria), chociaż wciąż szuka sposobów na utrzymanie wspólnoty karmelitańskiej w tym miejscu. Na terenie prowincji znajduje się 7 klasztorów Karmelitanek Bosych i 7 wspólnot Karmelu Świeckiego.

Jest to prowincja o znacznej żywotności, której sprzyja stosunkowo niska średnia wieku zakonników. Działalność duszpasterska jest różnorodna i wysoko oceniana przez Kościół lokalny. Ostatnie czasy były naznaczone, oprócz COVID-u, konsekwencjami silnego trzęsienia ziemi. Pozytywna rzeczywistość powołaniowa zachęca nas do szczególnej troski o formację, poprzez tworzenie dobrych zespołów formacyjnych. Właściwe jest również sporządzenie projektu prowincjalnego w celu wskazania priorytetów i koordynacji różnych działań. Podobnie, każda wspólnota winna opracować swój projekt wspólnotowy, aby promować życie wspólnotowe i współpracę między zakonnikami. Z drugiej strony prowincja przeżywa pewne trudności ekonomiczne, dla których potrzeba szukać rozwiązań.

Brazylia Południowa

O. Martín Martínez w dniach od 25 kwietnia do 27 maja przeprowadził wizytację kanoniczną w Prowincji Brazylii Południowej. Generał uczestniczył w wizytacji od 2 do 12 maja i w tych dniach odbyło się prowincjalne zgromadzenie zakonników, spotkanie Karmelu Świeckiego i spotkanie z Karmelitankami Bosymi. Prowincja liczy obecnie 27 profesów wieczystych i 4 studentów, średnia wieku w prowincji to 56 lat. Karmelitanki Bose mają na terenie Prowincji 15 klasztorów, w tym 103 profesek wieczystych, 17 profesek czasowych i 16 nowicjuszek. Świecki Karmel liczy około stu członków w 11 wspólnotach.

Atmosfera Prowincji jest pozytywna i zdrowa, z dobrymi relacjami i współpracą między zakonnikami. W ostatnich latach w niektórych wspólnotach pojawiło się pewne osłabienie ze względu na spadek liczby zakonników. Wspaniałomyślne poświęcenie się pracy duszpasterskiej, zwłaszcza o charakterze parafialnym, może prowadzić do zmniejszenia zaangażowania i troski o inne dziedziny życia zakonnego i karmelitańskiego. Zachęcamy prowincję do opracowania projektu prowincjalnego i podjęcia procesu wewnętrznej restrukturyzacji (osobistej, wspólnotowej i prowincjalnej), aby zapewnić życie braterskie i modlitwę we wszystkich wspólnotach. Szczególną uwagę należy zwrócić na formację, z odpowiednimi wspólnotami i formatorami, którzy będą wolni od innych zobowiązań. Wydaje się również, że nadchodzi czas na nawiązanie dialogu z innymi pobliskimi Okręgami w celu zwiększenia współpracy z myślą o restrukturyzacji.

Liban

O. Christophe-Marie w dniach od 6 do 26 maja przeprowadził wizytację kanoniczną w Semiprowincji Libanu. O. Generał uczestniczył od 22 do 26 maja w zakończeniu wizytacji. Semiprowincja liczy obecnie 25 profesów wieczystych, dwóch profesów czasowych, 1 nowicjusza i 1 postulanta, a także 2 biskupów; 3 zakonników służy Definitorium Generalnemu. Zakonnicy żyją w 6 wspólnotach i obsługują 2 domy formacyjne, 3 schroniska, 4 szkoły, 2 parafie oraz Instytut Duchowości. W Libanie istnieją dwa klasztory sióstr Karmelitanek Bosych i jeden w Aleppo (Syria). Istnieją również cztery wspólnoty Świeckiego Karmelu.

Wszyscy oni doświadczają cierpienia z powodu trudnego kontekstu politycznego i społecznego Libanu, który przechodzi poważny kryzys gospodarczy. Prowadzone przez nich działania są liczne i różnorodne. W związku ze spadkiem liczby zakonników w ostatnich latach, niektóre wspólnoty zostały nadmiernie zredukowane, istnieje też pewne rozproszenie wśród zakonników. Konieczna zatem wydaje się praca, w kontekście przyszłej Kapituły Prowincjalnej, aby przejść do wspólnego projektu i ewentualnej restrukturyzacji obecności. Jednocześnie istnieje potrzeba wzmocnienia duszpasterstwa powołań.

Wizyty braterskie

Od 6 do 13 kwietnia o. Jean-Baptiste złożył braterską wizytę w Delegaturze Prowincjalnej Kamerunu, w ramach Prowincji Lombardii. Liczy ona obecnie 6 profesów uroczystych, 10 profesów czasowych i 4 postulantów. W Kamerunie znajdują się 3 klasztory Karmelitanek Bosych i 3 wspólnoty Karmelu Świeckiego. Dzięki pozytywnej współpracy różnych krajów (Genua, Afryka Środkowa, Awinion-Akwitania, Kongo, Nigeria) udało się przezwyciężyć trudne czasy z przeszłości, Delegatura mogła się przeorientować i skonsolidować. Podejmowane są również kroki w celu przejścia na samofinansowanie.

O. Philbert i o. Jean-Baptiste od 13 kwietnia do 3 maja przeprowadzili braterską wizytę w Wikariacie Tanzanii, który przynależy do Prowincji Karnataka-Goa. Wikariat ma 25 profesów uroczystych i ponad 30 kandydatów będących na formacji. Żyją oni w 8 wspólnotach i posługują w 7 parafiach i w kilku szkołach. Studentat w Morogoro przyjmuje studentów, którzy pochodzą z innych afrykańskich Okręgów. Obaj Definitorzy odwiedzili również klasztor Karmelitanek Bosych w Bundzie, który znajdują się w regionie z dala od braci. Biorąc pod uwagę dużą liczbę powołań, priorytetem Wikariatu powinno być poważne poświęcenie się formacji, także z pomocą innych Okręgów. Należy również, i to jak najszybciej, zwiększyć liczbę zakonników tworzących wspólnoty, aby promować życie wspólnotowe i wspólną modlitwę. Innym obszarem, który wymaga uwagi, jest poszukiwanie źródeł finansowania ekonomicznego dla Okręgu.

O. Christianus Surinono złożył braterską wizytę w Delegaturze Japonii w dniach od 28 kwietnia do 13 maja. Delegatura ma 17 zakonników, którzy żyją w 4 wspólnotach. Posługują oni w dwóch domach rekolekcyjnych, w 3 parafiach i w 7 przedszkolach. W kraju istnieje 9 wspólnot Karmelitanek Bosych i 8 wspólnot Karmelu Świeckiego. W ostatnim czasie nastąpił pewien kryzys wewnętrzny, a liczba zakonników zmniejszyła się. Obecnie sytuacja się normalizuje poprzez położenie większego akcentu na życie wspólnotowe i wartości naszego charyzmatu. Jesteśmy wdzięczni za pomoc innych azjatyckich Okręgów.

O. Jean-Baptiste i O. Philbert odwiedzili w maju Wikariat Regionalny Burundi-Rwandy, który przynależy do Prowincji Krakowskiej, gdzie było obchodzone 50-lecie obecności Zakonu na tym terenie. Wikariat liczy 28 profesów uroczystych i około 30 kandydatów, którzy są na różnych etapach formacyjnych. Istnieją również 3 wspólnoty Karmelitanek Bosych i pewna liczba wspólnot Karmelu Świeckiego. Duchowość karmelitańska jest dobrze przyjmowana w regionie, a perspektywy związane z powołaniami są bardzo dobre. Konieczne jest poświęcenie niezbędnych środków na rozeznanie i formację, a także unikanie sytuacji, w której nadmierne oddanie się apostolstwu prowadzi do aktywizmu i zubożenia życia wspólnotowego oraz tożsamości naszego charyzmatu.

Od 27 do 29 maja O. Generał i O. Christophe-Marie udali się do Egiptu z braterską wizytą. Mieli okazję, by osobiście porozmawiać z każdym z zakonników. Po tej wizycie i dialogu podjętym w ramach Definitorium, Generał prześle list zawierający wskazówki i konkretne decyzje dotyczące wzmocnienia życia karmelitańskiego i odpowiedniej relacji między zakonnikami, a także skonsolidowania formacji we współpracy z innymi Okręgami.

O. Christophe-Marie uczestniczył w Radzie Plenarnej Prowincji Awinion-Akwitania, która miała miejsce w dniach 27-29 kwietnia, jako przygotowanie do przyszłorocznej Kapituły Prowincjalnej. Prowincja liczy około 70 braci, którzy żyją w 8 wspólnotach (obecnych w Quebecu, w Szwajcarii-francuskojęzycznej i misji w Senegalu). Ewentualne zamknięcie jednego domu zostanie rozważone na przyszłej Kapitule. Głównym tematem refleksji podczas spotkania było korzystanie z internetu we Wspólnotach

O. Martín Martínez uczestniczył w Spotkaniu Generalnym CICLA (Wyższych Przełożonych Ameryki Łacińskiej), które odbyło się w Meksyku w dniach 19-23 kwietnia. Współpraca między Okręgami Ameryki Łacińskiej jest nadal aktywna i owocna, na przykład w kwestiach związanych z formacją. Podczas spotkania przeanalizowano różne pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości CICLA. Odniesiono się między innymi do niektórych wyzwań zaproponowanych przez Generała, takich jak: restrukturyzacja Okręgów zakonnych, współpraca międzyprowincjalna na rzecz formacji i duszpasterstwa młodzieży, czy odpowiednia formacja seksualna do życia w czystości. Kolejną kwestią analizowaną przez CICLA jest możliwość powołania zespołu do refleksji teologiczno-duchowej.

O. Generał wraz z O. Roberto Maria i Christophe-Marie wzięli udział w spotkaniu Europejskiej Konferencji Prowincjałów, które odbyło się w Lisieux od 31 maja do 2 czerwca. Podczas tego spotkania O. Fausto Lincio, Prowincjał Lombardzki, został wybrany na Przewodniczącego, a Statuty (zatwierdzone przez Definitorium) zostały zrewidowane. Jednym z głównych tematów dyskusji była formacja początkowa i współpraca międzyprowincjalna w tej dziedzinie; w szczególności mówiono o kontynuacji „drugiego nowicjatu”, który odbędzie się ponownie w tym roku w Pustelni Las Palmas, spotkaniu formatorów zaplanowanym na koniec stycznia 2023 r. w Rzymie, spotkaniu studentów europejskich zaplanowanych na lato 2024.

Życie Okręgów

Definitorium zajmowało się szeregiem konkretnych tematów z różnych Okręgów Zakonu. Przytaczamy tylko kilka z nich, co może być przedmiotem zainteresowania bardziej ogólnego:
– Omówiliśmy kroki, które zostały podjęte w Chile po Wizycie Generała w lutym. W tych dniach O. Milton Moulthon (Kolumbia) i O. Nicolás García (Meksyk) mogli dołączyć do Komisariatu; będą towarzyszyć zakonnikom w miesiącach przygotowań do następnej Kapituły.
– Przeanalizowaliśmy prośbę Komisariatu Indonezji o utworzenie nowej fundacji, o charakterze parafialnym, w diecezji Medan (Sumatra, Indonezja). W dialogu z Komisariatem rozeznamy najlepszy sposób na inicjację tej nowej wspólnoty, biorąc pod uwagę przepisy zmienione przez niedawną Kapitułę Generalną: „Nowe domy Zakonu nie są zakładane i utrzymywane, jeśli nie można zapewnić wystarczającej liczby zakonników, to znaczy nie mniej niż trzech profesów uroczystych, tak aby były w stanie prowadzić właściwy nam rodzaj życia i powołania oraz pełnić właściwą Zakonowi działalność apostolską, z uwzględnieniem potrzeb Kościoła oraz stosownego rozwoju Zakonu” (P 161). W związku z tym Definitorium prosi wszystkie Okręgi, aby nie brały pod uwagę nowej fundacji, dopóki wszystkie istniejące wspólnoty nie będą miały wystarczającej liczby zakonników.
– Dokonaliśmy przeglądu proponowanego Statutu Komisariatu Madagaskaru i zaproponowaliśmy pewne poprawki, które zostaną zastosowane w dialogu z Komisariatem.
– Otrzymaliśmy informację o konwencie i bazylice św. Pankracego w Rzymie, która została powierzona Prowincji Warszawskiej i wkrótce zostanie ponownie przejęta przez Prowincję Środkowych Włoch.
– Rozmawialiśmy także o trwających pracach renowacyjnych w kościele i konwencie rzymskiej parafii świętej Teresy, będącej pod zarządem Domu Generalnego i powierzonej Prowincji Weneckiej, której dziękujemy za jej gotowość i współpracę.
– Otrzymaliśmy informację z Wikariatu Regionalnego Białorusi (Prowincja Warszawska) o stanie prac budowlanych w kościele i konwencie w Mińsku oraz omówiliśmy jak znaleźć wsparcie finansowe dla tego projektu. Przeanalizowaliśmy również obecną sytuację projektu adaptacyjnego konwentu w Kownie (Litwa), który również potrzebuje pomocy finansowej.
– Wikariat Regionalny Australii (Prowincji Anglo-Irlandzkiej) przesłał informacje o obecnej sytuacji i perspektywach na przyszłość oraz o potrzebie pomocy innych Okręgów w celu ożywienia naszej karmelitańskiej obecności.
– Przeanalizowaliśmy sytuację i perspektywy zambijskiej misji Prowincji Manjummel. W dialogu z Prowincjałem, Definitorium przedstawiło pewne wskazania, aby wzmocnić wspólnoty i obecność karmelitów na tym obszarze.
– Otrzymaliśmy informacje z Prowincji Korei na temat formacji początkowej kandydatów z Chin, co jest złożone z różnych powodów, takich jak różnorodność językowa i kulturowa, sytuacja polityczna itp. W dialogu z Okręgami tego regionu, nadal będziemy poszukiwać najlepszego sposobu odpowiedzi na te wyzwania.

Kuria Generalna

Prokurator Generalny O. Jean-Joseph Bergara przedstawił kilka ostatnich przypadków braci i mniszek, których sprawy są prowadzone przed różnymi dykasteriami watykańskimi. Przypominamy, że prokurator jest do dyspozycji Wyższych Przełożonych Okręgów, aby doradzać i pomagać w zarządzaniu sytuacjami, które wymagają kanonicznej decyzji. Niezbędne jest, aby osoby odpowiedzialne za poszczególne Okręgi, działały odpowiedzialnie i interweniowały w celu jak najszybszego rozwiązania nieprawidłowych sytuacji, dla dobra zainteresowanych i Zakonu.

Ekonom Generalny O. Paolo De Carli przedstawił kilka danych i analiz na temat sytuacji finansowej w pierwszych miesiącach roku. Nie ma istotnych zmian, poza znacznym wzrostem cen niektórych usług, co widać również we Włoszech. Z drugiej strony stwierdziliśmy, że nadal napływają dary na Ukrainę, które są rozdzielane zgodnie z potrzebami wskazanymi przez braci obecnych w tym kraju.

Z O. Jérôme Paluku, Sekretarzem ds. Współpracy Misyjnej, przeanalizowaliśmy przede wszystkim projekty interwencyjne dla naszego kościoła w Hawanie (Kuba), który osobiście odwiedził i gdzie konieczne jest natychmiastowe przeprowadzenie prac konserwatorskich. Podejmowane są starania o uzyskanie pomocy finansowej, zwłaszcza od organów kościelnych Niemiec. Przedstawił również aktualny stan różnych projektów, dla których Sekretariat współpracuje w celu pozyskiwania dotacji w różnych częściach świata.

Wraz z Postulatorem Generalnym O. Marco Chiesa, omówiliśmy aktualny kalendarz liturgiczny Zakonu. W dialogu z Dykasterią ds. Kultu Bożego staramy się uzyskać drobne modyfikacje, aby poprawić pewne nieścisłości i niespójności. Skorzystaliśmy również ze spotkania, aby dowiedzieć się na jakim etapie znajdują się sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne.

O. Angelo Lanfranchi, jako archiwista generalny, przedstawił Definitorium kilka uwag i propozycji, aby ukierunkować i pomóc osobom odpowiedzialnym za archiwa w różnych miejscach Zakonu w zarządzaniu i konserwacji dziedzictwa archiwalnego, bibliograficznego, kulturalnego i artystycznego. Zostało to już zrobione z niektórymi okręgami i wspólnotami, które o to poprosiły. Dobrze byłoby mieć małą komisję, na którą można by liczyć, a która mogłaby doradzić w tych sprawach, a także pomyśleć o stworzeniu rejestru archiwów, bibliotek i dóbr artystycznych Zakonu. Coraz częstszym problemem jest likwidacja konwentów i klasztorów o długiej historii: w tym przypadku, kiedy trzeba podjąć decyzję o miejscu przeznaczenia dóbr, warto brać pod uwagę możliwość ich zachowania w Zakonie.

Karmelitanki Bose

Z O. Rafałem Wilkowskim, sekretarzem ds. Mniszek, omówiliśmy kilka spraw związanych z Karmelitankami Bosymi. Przede wszystkim przywołaliśmy prośbę, jaką Generał otrzymał od Dykasterii ds. Życia Zakonnego o koordynację niezbędnego procesu rewizji Konstytucji Karmelitanek Bosych (1991), zgodnie z samym tekstem prawodawczym (nr 18). O. Rafał zreferował także swoją wizytację, którą przeprowadził kilka tygodni temu we wspólnocie Alba de Tormes, której celem było podjęcie dialogu i rozeznania na temat przyszłości klasztoru. Podzielił się także doświadczeniem ze swojej niedawnej wizyty we wspólnotach w Wietnamie, gdzie przeprowadził kurs formacyjny, w którym uczestniczyło około 60 mniszek. Zakon przeżywa w tym kraju niezwykły rozkwit powołaniowy.
O. Christianus zreferował swoje niedawne Wizytacje w klasztorach Hera (Timor Wschodni) i Lembang-Bandung (Indonezja), podczas gdy O. Philbert przedstawił swoje wrażenia z Wizytacji w klasztorach w Ugandzie, Malawi i Tindinyo (Kenia).

Kończąc spotkanie Definitorium jesteśmy świadomi, że zbliża się czas Kapituł naszych Okręgów. Przypominamy wszystkim, że zgodnie z naszym Prawodawstwem, Rada Prowincjalna jest wezwana do tego, by „starannie przygotować kapitułę, pozostawiając wszystkim braciom wolność przedstawienia jej swoich życzeń i sugestii. Wszyscy powinni przykładać wielką wagę do duchowego przygotowania” (P 207). Przygotowanie Kapituł prowincjalnych będzie jednym z tematów najbliższego spotkania Definitorium, zaplanowanego na wrzesień. W miarę zbliżania się święta Matki Bożej z Góry Karmel życzymy całemu Zakonowi radosnej celebracji i mamy nadzieję, że Najświętsza Maryja Panna, której czujemy się dziećmi, braćmi i siostrami, będzie nam towarzyszyć swoim przykładem i opieką w naszym zaangażowaniu w życie, tak jak ona, blisko Jezusa.

Z braterskim pozdrowieniem

  1. Miguel Márquez Calle, Generał
  2. Agustí Borrell i Viader
  3. Pius James D’Souza
  4. Philbert Namphande
  5. Roberto Maria Pirastu
  6. Christianus Surinono
  7. Martín Martínez Larios
  8. Christophe-Marie Baudouin
  9. Jean-Baptiste Pagabeleguem

Tłumaczenie: o. Stanisław Fudala OCD