Druga część Kapituły – dzień II

W poniedziałek 29 maja 2023 r. ojcowie kapitularni rozpoczęli dzień od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył o. Piotr Hensel, II radny Prowincji. Uczestnicy XI Kapituły Zwykłej podjęli później refleksję nad istotnymi elementami karmelitańskiego powołania: wspólnotową modlitwą wewnętrzną i rekreacją. Deklaracja o charyzmacie karmelitańsko-terezjańskim przypomina:

Wspólnota zorganizowana, ze swymi normami życia i zadaniami zleconymi każdemu, jest konkretną formą wychodzenia z egoizmu i życia w codziennej postawie gotowości wobec Boga. We wspólnocie realizuje się wspólne poszukiwanie woli Bożej za pomocą takich środków jak: posłuszeństwo przełożonym, spotkania wspólnotowe, rewizja życia, upomnienie braterskie, rekreacja. Te wszystkie środki winny być twórczo odnawiane w sposób odpowiedni do wrażliwości i warunków naszych czasów.

Tego dnia zostały również omówione wyniki ankiety, rozesłanej w lutym br. do całej Prowincji, która zawierała czternaście pytań dotyczących przeżywania modlitwy myślnej i wspólnotowej rekreacji. Następnie odbyła się dyskusja i dzielenie, które pozwoliły na wypracowanie pewnych konkretnych wniosków oraz praktycznych sugestii na najbliższe trzy lata.