W Nowym Roku z karmelitańskimi kandydatami na ołtarze

Stan ich prac procesowych na dzień 1 styczni 2017 r.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Rodzina Karmelitańsko-Terezjańska w Polsce prowadzi siedem procesów beatyfikacyjnych i jeden kanonizacyjny. Procesami beatyfikacyjnymi objęci są Słudzy Boży (według daty rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego): matka Teresa Kierocińska (1885-1946), założycielka Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus; ojciec Anzelm Gądek (1884-1967), założyciel Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus; brat Franciszek Powiertowski (1917-1944), męczennik, nowicjusz Zakonu Karmelitów Bosych; matka Teresa Marchocka (1603-1652), karmelitanka bosa; Kunegunda Siwiec (1976-1955), członkini Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego; ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), karmelita bosy; i biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950), założyciel Sióstr Terezjanek. Kanonizowanym zaś, o ile rozpowszechnimy jego kult i wyprosimy u dobrego Boga cud za jego przyczyną, może być błogosławiony ojciec Alfons Maria Mazurek (1891-1944), męczennik.

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych jest powodem w pięciu z powyższych ośmiu procesów, tj. w procesie bł. Alfonsa Marii Mazurka i sług Bożych: Teresy Marchockiej, Kunegundy Siwiec, Franciszka Powiertowskiego i Rudolfa Warzechy. Natomiast procesy Teresy Kierocińskiej i Anzelma Gądka są prowadzone z powództwa agregowanego do Zakonu Karmelitów Bosych Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, wszak oboje Słudzy Boży byli tegoż zgromadzenia zakonnego założycielami. Z kolei sprawa beatyfikacji Adolfa Piotra Szelążka została wprowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Terezjanek, także agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych i przez tegoż Sługę Bożego założone.

Jeśli chodzi o stan prac procesowych w przypadku każdego ze wspomnianych kandydatów do beatyfikacji i kanonizacji, to przedstawia się on następująco:

  1. Błogosławiony Alfons Maria od Ducha św. (Józef Mazurek), męczennik z rąk niemieckich w 1944 roku, został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku wraz ze stu siedmioma innymi męczennikami hitleryzmu. Relikwie jego spoczywają w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Zachęca się wiernych do modlitwy o cud za jego przyczyną, który mógłby posłużyć do kanonizacji Błogosławionego.
  1. Czcigodna Służebnica Boża Teresa od św. Józefa (Janina Kierocińska), cieszy się już dekretem o heroiczności cnót wydanym przez papieża Franciszka 3 maja 2013 roku, stąd przysługuje jej tytuł „czcigodnej”. Do jej beatyfikacji brakuje jeszcze zatwierdzenia cudu i trzeba wypraszać u dobrego Boga ten czytelny, nadprzyrodzony znak. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele przy domu macierzystym zgromadzenia w Sosnowcu.
  1. Sługa Boży Franciszek od św. Józefa (Jerzy Powiertowski), męczennik z rąk niemieckich w 1944 roku, został włączony do grupy męczenników drugiej wojny światowej w procesie zbiorowym rozpoczętym przez diecezję pelplińską. Obecnie proces ten znajduje się na etapie rzymskim i jest opracowywana „Positio” o męczeństwie. Doczesne szczątki męczennika spoczywają na cmentarzu klasztornym w Czernej i w najbliższym czasie odbędzie się ich ekshumacja i przeniesienie do kaplicy św. Jana od Krzyża w miejscowym kościele klasztornym.
  1. Sługa Boży Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek), którego doczesne szczątki spoczywają w kruchcie kościoła karmelitów bosych w Łodzi, oczekuje na sfinalizowanie prac nad „Positio” o jego heroicznych cnotach w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
  1. Na podobnym etapie prawnym znajduje się w Rzymie sprawa beatyfikacyjna Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec ze Stryszawy. Jej doczesne szczątki zostały 14 listopada 2016 r. ekshumowane z cmentarza parafialnego i złożone w kaplicy sióstr zmartwychwstanek w Siwcówce k. Stryszawy.
  1. Kolejną, jeśli bierzemy pod uwagę kanoniczne etapy procesu, jest sprawa beatyfikacyjna m. Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej) z pierwszego pokolenia polskich karmelitanek bosych. Akta dochodzenia diecezjalnego zostały już przekazane Stolicy Apostolskiej, która stwierdziła ważność postępowania w diecezji i oczekuje się na mianowanie relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, aby można było przystąpić do opracowania „Positio” o cnotach heroicznych Służebnicy Bożej. Doczesne jej szczątki spoczywają w krypcie klasztoru sióstr karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej.
  1. Do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zostały też przekazanie niedawno, bo 27 października 2016 roku, akta dochodzenia diecezjalnego przeprowadzonego w diecezji toruńskiej w sprawie beatyfikacji bp. Adolfa Piotra Szelążka. Oczekuje się na dekret Stolicy Apostolskiej stwierdzający ważność tegoż dochodzenia. Sługa Boży spoczywa w krypcie pod głównym ołtarzem kościoła św. Jakuba w Toruniu.
  1. Na etapie diecezjalnym w archidiecezji krakowskiej znajduje się natomiast proces beatyfikacyjny Sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy (Stanisława Warzechy). Dobiega końca zbieranie dowodów jego świętości poprzez przesłuchiwanie świadków i trwa tłumaczenie akt na język włoski. Zakończenie procesu w skali diecezji i przekazanie jego akt do Rzymu, planowane jest w najbliższych miesiącach. Doczesne szczątki Sługi Bożego spoczywają w kwaterze karmelitańskiej cmentarza parafialnego w Wadowicach.

A oto zatwierdzone przez władzę kościelną modlitwy o kanonizację bł. Alfonsa i beatyfikację naszych Sług i Służebnic Bożych:

Modlitwa ogólna

Boże, nagrodo Sług Twoich, spraw aby dla Twojej chwały i pożytku wiernych, nasi bracia i siostry: ojciec Anzelm Gądek, ojciec Rudolf Warzecha, brat Franciszek Powiertowski, matka Teresa Marchocka, matka Teresa Kierocińska i Kunegunda Siwiec, złączeni z nami zbawczą wodą Chrztu i świętymi więzami Karmelu, dostąpili chwały ołtarzy, przyczyniali się do pogłębiania naszej wiary i wspierali wszystkich w drodze do osiągnięcia ewangelicznej doskonałości i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 4.06.2008, nr 1625).

Modlitwa o kanonizację błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka

Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię i Towarzyszy do oddania życia z miłości ku Chrystusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją łaską, abyśmy wsparci jego przykładem, do końca życia dochowali wierności zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać go w chwale Twoich Świętych. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 4.06.2008, nr 1625)

Modlitwa o beatyfikację czcigodnej służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej

Wszechmocny i miłosierny Boże, który rozpaliłeś serce Twojej Służebnicy Teresy gorącą miłością do najbiedniejszych i najbardziej nieszczęśliwych i który obdarzyłeś ją nieugiętą mocą i ufnością w trudnych chwilach życia, przez tę jej miłość udziel nam łaski…, o którą za jej przyczyną błagamy Twoje miłosierdzie. O Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, szczególnie czczone przez Matkę Teresę, dozwól nam wkrótce ujrzeć ją w chwale wśród wybranych i świętych Twoich. Boskie Dzieciątko Jezus, racz obdarzyć chwałą świętych Matkę Teresę, Twoją wierną Służebnicę, Założycielkę Twojego Zgromadzenia. Amen.

(Imprimatur: Kuria Diecezjalna, Sosnowiec, 19.08.1997, L.dz. 1030).

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Anzelma Gądka

O Boskie Dziecię Jezu, spraw, aby ojciec Anzelm, który stał się głosicielem prawdy o Twoim dziecięctwie i całym życiem Ciebie miłował, był wyniesiony na ołtarze, przyczyniał się do pogłębienia naszej wiary i prowadził wszystkich do świętości i zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 (Imprimatur: abp Władysław Ziółek, Łódź, 10.01.2002. L.dz. 61/2002).

Modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec

Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie. Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą. Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel mi łaski, o którą pokornie proszę, a ją samą obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 3.06.2009, nr 1522).

Modlitwa o pokorę i męstwo przez wstawiennictwo służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec

Panie Jezu Chryste, Twoja służebnica Kunegunda poznała, że jesteś Bogiem pokoju i że pokój Twój jest darem, którego mamy strzec z pokorą i męstwem. Udziel mi przez jej wstawiennictwo łaski do zdobywania cnót pokory i męstwa, abym mógł (mogła) doznawać w głębi serca prawdziwego pokoju nawet pośród wielu zajęć i przeciwności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 3.06.2009, nr 1522)

Modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Teresy od Jezusa Marchockiej

Panie Jezu Chryste, matka Teresa często mówiła do Ciebie: Twój krzyż jest moim życiem; prosimy Cię, abyśmy i my, zachęceni jej przykładem, na drogach naszego życia szukali oparcia w zasługach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Spraw także, by skuteczność jej wstawiennictwa u Ciebie pozwoliła Kościołowi zaliczyć ją w poczet błogosławionych oraz udziel nam tej łaski, o którą Cię z ufnością prosimy. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 4.06.2008, nr 1625)

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca
wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

(Imprimatur: Kuria Diecezjalna, Toruń, 18.07.2013, L.dz. 783/13).

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Rudolfa Warzechy

Boże, najlepszy Ojcze, który sprawiłeś, że o. Rudolf Warzecha był siewcą Twojego miłosierdzia i pod opieką Niepokalanej Dziewicy z Góry Karmel prowadził dusze do ewangelicznej doskonałości, niosąc pociechę chorym, cierpiącym i strapionym, udziel nam za jego przyczyną łaski…, o którą Cię prosimy i spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy w Twoim Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Kraków, 3.06.2009, nr 1523)


O łaskach otrzymywanych za przyczyną karmelitańskich kandydatów na ołtarze prosimy informować właściwe postulacje, tj. w sprawie bł. Alfonsa Mazurka OCD, sł. B. Kunegundy Siwiec OCDS, sł. B. Jerzego Powiertowskiego OCD, sł. B. Teresy Marchockiej OCD i sł. B. Rudolfa Warzechy OCD:

Biuro Postulatorskie
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice
szczpn@gmail.com

W sprawie czcigodnej sł. B. Teresy Kierocińskiej KDzJ:

Wicepostulacja Matki Teresy Kierocińskiej
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-209 Sosnowiec
karmelitanki@karmelitanki.pl

W sprawie sł. B. Anzelma Gądka OCD

Postulacja Założyciela
ul. Złocieniowa 38
91-358  Łódź
postulacja@hotmail.com

W sprawie sł. B. Adolfa Piotra Szelążka, bpa

Postulacja Założyciela
ul. Ejsmonda 17
05-807 Podkowa Leśna
s.hiacynta@wp.pl