Święto UEK w naszym kościele w Krakowie

Spo­ty­ka­my się, żeby mo­dlić się w in­ten­cji spo­łecz­no­ści Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie, na­szych oso­bi­stych in­ten­cjach, ale tak­że po to, aby sta­wiać so­bie nie­kie­dy trud­ne py­ta­nia o ety­kę na­szej pra­cy, o ety­kę eko­no­mii. Dla­te­go za­pra­sza­my pa­ste­rza, aby mo­dlić się ra­zem z nim, by w tym po­szu­ki­wa­niu do­bra, praw­dy i pięk­na po­mógł nam rów­nież Je­zus – mó­wił na po­cząt­ku Mszy św. 17 czerwca 2021 oj­ciec prze­or Da­mian So­chac­ki OCD, ku­stosz sank­tu­arium św. Jó­ze­fa – Obroń­cy Kra­ko­wa.

W ho­mi­lii abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski od­wo­łał się do mo­dli­twy Oj­cze nasz. Zwró­cił uwa­gę, że jej we­zwa­nia obok cha­rak­te­ru du­cho­we­go mają też proś­bę „chle­ba na­sze­go po­wsze­dnie­go daj nam dzi­siaj”, któ­ra od­no­si się do po­trzeb zwią­za­nych z co­dzien­ną eg­zy­sten­cją czło­wie­ka. – To we­zwa­nie sta­je się tym bar­dziej na­glą­ce – nie­kie­dy dra­ma­tycz­ne – w sy­tu­acjach krzyw­dy, gło­du, nie­spra­wie­dli­wo­ści, wiel­kich po­dzia­łów mię­dzy ludź­mi, któ­rych kry­te­rium jest to, co się po­sia­da. A Chry­stus każe nam się mo­dlić o to, aby był chleb dla wszyst­kich, żeby wszę­dzie była spra­wie­dli­wość, aby za­wsze i wszę­dzie pa­no­wa­ły wa­run­ki eko­no­micz­ne, któ­re będą gwa­ran­to­wa­ły wszyst­kim god­ne ży­cie – mó­wił me­tro­po­li­ta kra­kow­ski.

Za: rakowicka18.pl