Rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna

Każdy instytut zakonny, podobnie jak i Kościół, jest rzeczywisto­ścią bosko-ludzką, ponieważ zawiera w sobie zarówno element nadprzyrodzony i struktury doczesne, które winny być podporządkowane nadprzyrodzoności i być niejako na jej usługach. I tak jak Kościół podzielony jest w poszczególnych państwach na diecezje, tak Zakony składają się z jednostek administracyjnych zwanych prowincjami. W Polsce istnieją dwie prowincje karmelitów bosych: krakowska i warszawska. Idąc dalej, przypomnijmy, że tak jak na czele każdej diecezji stoi biskup ordynariusz, tak na czele prowincji zakonnej – prowincjał. Biskupa mianuje papież, prowincjała zaś, na kilkuletnią kadencję (u karmelitów bosych trwa ona 3 lata), wybierają sami zakonnicy. I dzieje się to właśnie na Kapitule Prowincjalnej, o rozpoczęciu której chcemy poinformować. Będzie ona trwała od 24 kwietnia do 3 maja w karmelitańskim domu rekolekcyjnym w Wadowicach.

Kapitule Prowincjalnej przewodniczy o. prowincjał Tadeusz Florek. Tworzą ją natomiast dwie grupy zakonników: jedna z racji pełnionych w prowincji urzędów, i są to: prowincjał, czterech jego radnych, przełożeni (przeorzy) większych klasztorów, delegat z misji w Afryce i z Ukrainy. W dniu rozpoczęcia kapituły wygasają ich dotychczasowe kadencje. Drugą grupę zakonników przybywających na kapitułę (i jest ich przynajmniej o jednego więcej od poprzednich), stanowią ci, którzy zostali na nią wybrani w tajnym głosowaniu 3 miesiące wcześniej przez wszystkich zakonników Prowincji, misji (z Burundi-Rwand) i klasztorów zagranicznych (Słowacja, Stany Zjednoczone i Ukraina), jako ich przedstawiciele.

Rozpoczynającą się Kapitułę Krakowskiej Prowincji Zakonu tworzy 30 zakonników (14 z urzędu i 16 z wyboru). Do zadań kapituły należy analiza życia duchowego Prowincji i jej posługi apostolskiej wraz z podjęciem stosownych decyzji i ukierunkowań przyszłościowych. Kapituła dokonuje też wyboru prowincjała, jego rady i przeorów klasztorów na nową trzyletnią kadencję.

Prowincjałem może być przez kapitułę wybrany kapłan zakonny, który przynajmniej 5 lat wcześniej złożył w Zakonie uroczyste śluby zakonne, ukończył 35 lat życia i znalazł się w liczbie pięciu kandydatów na ten urząd, którzy otrzymali najwięcej głosów w tajnym głosowaniu dokonanym wcześniej przez wszystkich zakonników Prowincji.

Po dokonanym wyborze, prowincjał składa wobec kapituły wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności Kościołowi, śpiewa się hymn „Ciebie Boga wysławiamy” i zakonnicy składają wybranemu swoje homagium.

W podobny sposób, ale bez wcześniejszych głosowań w całej Prowincji, dokonują się na kapitule wybory radnych prowincjalnych i przeorów. Mogą nimi zostać wybrani także zakonnicy Prowincji nie będący członkami kapituły.

Po wyborach kapituła omawia ważniejsze sprawy Prowincji oraz wydaje odpowiednie rozporządzenia, tak aby wszystkich zakonników ożywiało dążenie do prawdziwej świętości w życiu i apostolstwie, twórcza wierność chry­zmatowi, odnowienie świadomości programu naśladowania Chry­stusa właściwego charyzmatowi Zakonu, ściślejsze stosowa­nie Reguły i Konstytucji w codziennym życiu.

Obrady kapituły wspierają swoimi modlitwami wszyscy zakonnicy Prowincji, mniszki karmelitanki bose, siostry czynnych zgromadzeń karmelitańskich, członkowie świeckiego zakonu karmelitańskiego i liczne osoby zrzeszone w karmelitańskich duszpasterstwach. Kapituła z kolei, na zakończenie swoich obrad, kieruje do nich swoje przesłanie i wyrazy wdzięczności.

Chciejmy wszyscy prosić dla uczestników kapituły o otwarcie na głos Ducha Świętego, patrona Krakowskiej Prowincji Zakonu.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD