Gloryfikacja i kult

Dnia 10 lipca 1990 r. w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, ogłoszono w Watykanie dekret o cudzie kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego. Zapaliło się tym samym zielone światło do wpisania w poczet świętych następnego naszego Rodaka.

Wezwania do świętego Rafała KalinowskiegoŚwięty Rafale, apostole jedności Kościoła Chrystusowego – módl się za nami
Wielki miłośniku Boga,
Wierny krzyżowi i Ewangelii,
Czcicielu Matki Miłosierdzia,
Naśladowco świętego Józefa,
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego,
Gorliwy przewodniku dusz,
Męczenniku konfesjonału,
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia,
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy,
Miłośniku ubóstwa, czystości i prostoty,
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa,
Mężu wielkiej pokory,
Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej,
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny,
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych,
Przebaczający nieprzyjaciołom,
Podtrzymujący nadzieję wygnańców,
Pocieszający strapionych na duchu,
Opiekunie sierot,
Wzorze wychowawców,
Wychowawco młodzieży,
Patronie sybiraków,
Patronie emigrantów,
Patronie inżynierów i żołnierzy,
Apostole szkaplerza świętego,
Wierny sługo Królowej Karmelu,
Wielki nasz orędowniku w niebie.

Módl się za nami, święty Rafale,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, kapłana, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, † spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Różne modlitwy
do świętego Rafała Kalinowskiego

Modlitwa kapłana

Święty Rafale, który w dniu otrzymania święceń kapłańskich uważałeś się za najszczęśliwszego człowieka na ziemi, a potem sam powiedziałeś, że trudno jest człowiekowi grzesznemu w sposób święty sprawować posługę kapłańską, wyproś mi u Boga łaskę żywej wiary, bym nie zapomniał nigdy, że mam być świadkiem Bożej miłości, że jestem uczestnikiem i narzędziem Bożego miłosierdzia, że w czasie ofiary Mszy św. staję pod krzyżem, Jezusa Chrystusa, że udzielając sakramentów świętych zanurzam się w tajemnicę pojednania człowieka z Bogiem. Ty, który uważałeś swoje kapłaństwo za służbę bliźniemu, wyproś mi u Boga ducha pokory, cierpliwości i bezinteresownej życzliwości dla wszystkich dzieci Boga oraz łaskę wytrwania w powołaniu aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o otrzymanie łaski

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który przyszedłeś na ziemię, aby nas odkupić swoją męką i śmiercią na krzyżu, wysłuchaj modlitwy mojej, zanoszonej do Ciebie przez wstawiennictwo św. Rafała, który tyle wycierpiał dla chwały Twojego imienia, i udziel mi tej łaski, o którą Cię z ufnością błagam. Amen.

Modlitwa o dobry spowiedź

Święty Ojcze Rafale, któremu dana była łaska jednania wiernych z Bogiem w sakramencie miłosierdzia i pokuty; który w tymże sakramencie niestrudzenie wlewałeś w dusze obfitość światła Ducha Świętego i umocnienie w wierności Chrystusowi, Jego Ewangelii, wierności przykazaniu miłości Boga z całego serca oraz ofiarnej służby bliźniemu i Ojczyźnie; proszę Cię gorąco, abyś i mnie orędownictwem swoim wyjednał łaskę, bym – za Twoim przykładem – do sakramentu miłosierdzia przystępował odważnie, z głębokim wewnętrznym przekonaniem, że każdorazowa spowiedź jest moim spotkaniem z Chrystusem przebaczającym i pełnym miłosierdzia; bym zawsze, z pomocą Bożej łaski, wypełniał potrzebne i konieczne warunki dobrej i owocnej spowiedzi; by i dla mnie sakrament miłosierdzia był umocnieniem na drodze mojego powołania, wierności moim obowiązkom; by coraz doskonalej przygotowywał mnie do częstego i godnego jednoczenia się z Chrystusem w Sakramencie Ołtarza, który – jak sam wyznawałeś – był dla Ciebie źródłem życia.

Proszę Cię też, błogosławiony Ojcze, wyjednaj mi łaskę, bym i na drogę mojego spotkania z Bogiem miłosierdzia w wieczności, umocniony był łaską dobrej spowiedzi i Najświętszego Ciała Chrystusowego oraz sakramentu namaszczenia chorych, i bym umierał, jak i żyć pragnę, w Chrystusowym Kościele, w wierze, nadziei i miłości oraz w obecności Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia, okryty darem Jej macierzyńskiego Serca, “znakiem zbawienia” – szkaplerzem świętym. Amen.

Modlitwa wdzięczności

Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary, a zwłaszcza za wyniesienie do tak wysokiej świętości Twego wiernego sługi Rafała, wzór żywej wiary, doskonałej wierności, wspaniałomyślnej miłości bliźniego, ducha ofiary i samozaparcia, gorącej czci i miłości dla Matki Twego Syna i naszej Matki.

Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam w świętym Rafale przykład prawdziwej i gorącej miłości do naszej ziemskiej Ojczyzny, która tak bardzo potrzebuje dzisiaj oddanych bez reszty synów i córek.

Przyjmij Panie nasze modlitwy dziękczynne i strzeż od wszelkich przeciwności wiernych, aby gorliwie Ci służyli, tak jak Ci służył święty Rafał Kalinowski. Amen.

Modlitwa uwielbienia

Wszechmogący, wieczny Boże, bądź uwielbiony za to, że w świętym Rafale Kalinowskim dajesz nam wzniosły przykład umiłowania Syna Twojego Jezusa Chrystusa i dziecięcej miłości Maryi Dziewicy. W nim ukazujesz nam, że człowiek, który podejmuje krzyż, karmi się Eucharystią, poznaje wolę Bożą w modlitwie, nie zagubi się nawet w największych trudnościach życia. W nim też dajesz nam wzór życia w Kościele i dla Kościoła, poświęcenia się dla dobra Ojczyzny i niesienia pomocy potrzebującym.

Bądź uwielbiony, Panie, za ten przykład, i pozwól go nam naśladować na trudnych drogach naszego życia. Udziel nam także łaski, o którą pokornie prosimy w czasie tej nowenny za pośrednictwem świętego Rafała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.