Odzyskane piękno


Ka­pli­ca Matki Bożej Ostro­bram­skiej przy Sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Śródmieściu od kil­ku mie­się­cy jest pod­da­wa­na grun­to­wym pra­com re­no­wa­cyj­nym. Po­li­chro­mie zo­sta­ły oczysz­czo­ne i po­pra­wio­ne, oł­tarz zo­stał prze­wie­zio­ny do pra­cow­ni w Krze­szo­wi­cach. Na przy­kła­dzie kon­ser­wa­cji ob­ra­zu z oł­ta­rza wi­dać wy­raź­nie, jak wie­le za­nie­czysz­czeń znaj­do­wa­ło się na wi­ze­run­ku MB Ostro­bram­skiej, któ­ry do za­ku­pio­ne­go w Ty­ro­lu oł­ta­rza po­nad 100 lat temu prze­ka­zał klasz­tor w Czer­nej. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­cza­ją się w pro­jekt re­no­wa­cji ka­pli­cy.

Więcej: www.rakowicka18.pl