Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową

Kar­me­li­ci Bosi z Krakowa-Śródmieścia ser­decz­nie za­pra­sza­ją na kon­cert ad­wen­to­wy w ra­mach czwar­tej już edy­cji „Kar­me­li­tań­skich Spo­tkań z Mu­zy­ką Or­ga­no­wą”. Kon­cert od­bę­dzie się 8 grud­nia br. o godz. 19:30, tuż po Mszy Świę­tej w Uro­czy­stość od­pu­sto­wą Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Sank­tu­arium Świę­te­go Jó­ze­fa przy ul. Ra­ko­wic­kiej 18 w Krakowie. Wy­stą­pią zna­ko­mi­ci po­znań­scy or­ga­ni­ści, Agniesz­ka i Ja­ro­sław Tar­naw­scy. W pro­gra­mie za­brzmi m.​in. wpi­su­ją­ca się w okres ad­wen­tu mu­zy­ka Jana Se­ba­stia­na Ba­cha i Maxa Re­ge­ra, wa­ria­cje kon­cer­to­we Au­gu­sta Frey­era, a przede wszyst­kim utwo­ry na duet or­ga­no­wy. Po kon­cer­cie od­bę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie z za­pro­szo­ny­mi ar­ty­sta­mi w Sali św. Anny. Cykl kon­cer­tów or­ga­no­wo-ka­me­ral­nych „Kar­me­li­tań­skie Spo­tka­nia z Mu­zy­ką Or­ga­no­wą” od­by­wa się przy Ra­ko­wic­kiej 18 od 2018 r. Ko­lej­ne kon­cer­ty na­wią­zu­ją swą te­ma­ty­ką do okre­sów roku li­tur­gicz­ne­go oraz ob­cho­dzo­nych wte­dy w Kar­me­lu uro­czy­sto­ści.

Wy­da­rze­nie ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym ks. Ar­cy­bi­skup Ma­rek Ję­dra­szew­ski, Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu fi­nan­so­wym Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Ko­lej­ny kon­cert – bo­żo­na­ro­dze­nio­wy – już 26 grud­nia o godz. 19:00. Wstęp na każ­dy kon­cert jest wol­ny!