Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych

I nstytucja Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych jest ściśle związana z erygowaniem klasztoru (1911r.) na ul. Rakowickiej 18 w Krakowie, w którym ustanowiono Kolegium Teologiczne. W trosce o kształcenie przyszłych karmelitów-kapłanów wybudowano w latach 1932-38 nowoczesne Kolegium Filozoficzno-Teologiczne we Lwowie. Studia rozpoczęto w 1939 r., które wkrótce przerwano z powodu wybuchu II wojny światowej i odebrania klasztoru karmelitom. Z trudem kontynuowano studia w Wadowicach i Krakowie, a także w Czernej, klasztorze nowicjackim koło Krakowa.

Po wojnie, obok istniejącego Kolegium Teologicznego w Krakowie, powstało w 1952 roku Kolegium Filozoficzne w Poznaniu (obecnie dom studiów Prowincji Warszawskiej). Stan ten utrzymywał się do roku 1993. Na posiedzeniu Definitorium Generalnego Zakonu OO. Karmelitów Bosych w Rzymie 6 kwietnia 1993 r. dokonano podziału Polskiej Prowincji pw. Ducha Świętego na dwie: Prowincję Krakowską i Warszawską.

Oficjalnego podziału dokonano 21 kwietnia 1993 r. w Krakowie. Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej obradująca w Czernej w dniach 20-26 czerwca tegoż roku postanowiła rozdzielić studia filozoficzno-teologiczne. Kolegium Filozoficzne ustanowiono w Lublinie, a Kolegium Teologiczne w Krakowie.

Nasze Kolegium filozoficzne zaistniało na nowo w środowisku naukowym Lublina 1 października 1993 roku, kiedy to odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w obecności o. doc. dr hab. Benignusa Wanata OCD, przełożonego prowincjalnego. Wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP. Już od pierwszych dni istnienia naszego seminarium utrzymujemy stały związek z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wykładowcami naszego kolegium byli pracownicy naukowi tej uczelni. Pod ich kierunkiem bracia klerycy na zakończenie kursu filozoficznego pisali prace z filozofii. Chętnie też korzystali z organizowanych na KUL tygodni filozoficznych, czy też innych wykładów i sympozjów z dziedziny teologii, duchowości, duszpasterstwa. Mogli także czerpać z ogromnego dorobku naukowego tejże uczelni.

 

Jako całość Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów Bosych od roku 1988 było afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nasi alumni byli studentami PAT. Na tej uczelni pisali prace i zdobywali tytuły naukowe. Czteroletnie kolegium teologiczne było wieńczone napisaniem i obroną pracy magisterskiej na Papieskiej Akademii Teologicznej. Klerycy WSD Karmelitów Bosych wydawali kwartalnik "Karmel" poświęcony zagadnieniom duchowości.

Po wizytacji generalskiej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w marcu i kwietniu 2013 r. podjęta została decyzja o połączeniu studium filozofii w Lublinie oraz studium teologii w Krakowie w jeden ośrodek Wyższego Seminarium Duchownego naszej Prowincji, w którym przez sześć lat odbywa się formacja alumnów do święceń kapłańskich , w tym przez pięć lat formacja alumnów i juniorystów do złożenia profesji uroczystej. Od października 2013 r. nasi alumni są jednocześnie studentami Uniwesytetu Papieskiego Jana Pawła II (Dawna Papieska Akademia Teologiczna), uczęszczając wraz z alumnami Archidiecezji Krakowskiej i Deiecezji Bielsko – Żywieckiej na zajęcia z podstawowych przedmiotów filozoficznych i teologicznych, zaś w naszym Seminarium odbywając zajęcia z teologii duchowości, teologii i duchowości życia konsekrowanego, duchowości karmelitańskiej, a także prawa zakonnego i teologii pastoralnej karmelitańskiej. Zajęcia te włączone są w ich program studiów na UPJP II. Bracia junioryści uczestniczą w wykładach w naszym WSD razem z alumnami, ponadto swą formację filozoficzno-teologiczną uzupełniają w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie.