Braterska wizyta ojca Generała

Generał naszego Zakonu, o. Mi­gu­el Márqu­ez Cal­le jest już od kilku dni w Polsce i odwiedza niektóre ze wspólnot karmelitańskich, najpierw w Prowincji Warszawskiej, a obecnie w naszej Prowincji Krakowskiej. Oto relacja z pobytu w klasztorze w Krakowie-Śródmieściu:

[29 grudnia 2021] „O. Generał spę­dził z nami wie­le go­dzin, mo­dląc się, roz­ma­wia­jąc i od­po­czy­wa­jąc. Dzień za­czę­li­śmy mszą świę­tą pod prze­wod­nic­twem na­sze­go ojca ge­ne­ra­ła w chó­rze za­kon­nym. Po dzięk­czy­nie­niu wspól­nie spo­żylismy śnia­da­nie i wy­pi­li­śmy tra­dy­cyj­ną kawę. Po po­sił­ku oj­ciec Mi­gu­el spo­tkał się z naj­młod­szy­mi brać­mi, któ­rzy jesz­cze się for­mu­ją i stu­diu­ją. Po­tem za­po­znał się z dzie­ła­mi klasz­to­ru i pro­win­cji. Na ko­niec spo­tka­li­śmy się w przy wspól­nym sto­le w re­fek­ta­rzu, a na re­kre­acji spraw­dzi­li­śmy na­sze siły przy sto­le do gry w pił­ka­rzy­ki (ge­ne­rał z prze­orem kon­tra naj­lep­szy skład kon­wen­tu przy Ra­ko­wic­kiej).”

30 grudnia o. Generał odwiedził klasztor mniszek w Krakowie-Łobzowie oraz klasztor braci w Czernej.

Oto kilka zdjęć z Krakowa-Śródmieścia:Wspólnota klasztoru w Czernej: