Mniszki Bose Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Początki drugiej żeńskiej gałęzi Zakonu Karmelitańskiego toną w mrokach historii. Tradycyjnie założenie karmelitanek przypisywano bł. Janowi Soreth, przełożonemu generalnemu w latach 1451-1471. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Za jego rządów nastąpiła prawna regulacja istniejących już wcześniej żeńskich wspólnot karmelitańskich. Od momentu, gdy karmelici w połowie XIII wieku przesiedlili się z Ziemi Świętej do Europy, przy ich klasztorach gromadziły się pobożne niewiasty pragnące zaczerpnąć z bogactwa duchowości Karmelu. W taki sposób sformowały się pierwsze wspólnoty żeńskie, które we Włoszech nazywano mantelatkami (od noszonych przez nie białych płaszczy), w Hiszpanii beatkami, w Niderlandach beginkami, oblatkami lub po prostu siostrami. Pośród nich zdarzały się także pustelnice. Od połowy XV wieku luźne wspólnoty zaczęły przekształcać się w regularne klasztory klauzurowe pod jurysdykcją przełożonych Zakonu Karmelitów.

parallax background

Reforma św. Teresy od Jezusa

W roku 1479 powstał klasztor karmelitanek w Awili, rodzinnym mieście św. Teresy od Jezusa. W roku 1535 Teresa de Ahumada przekroczyła próg klasztoru, rozpoczynając największą przygodę swojego życia, która zmieniła nie tylko oblicze Karmelu, ale i całego Kościoła. Ta odważna kastylijska dziewczyna, zalana morzem łask mistycznych, nie mogła pogodzić się z miernym poziomem życia swojej wspólnoty, panującym w niej chaosie administracyjnym i ekonomicznym a nade wszystko z odejściem od pierwotnego ideału Karmelu. Pragnęła wrócić do źródeł. Wkrótce sam Chrystus dał jej wyraźne polecenie: Pewnego dnia zaraz po Komunii Pan przykazał mi stanowczo, abym starała się ze wszystkich sił o założenie [nowego] klasztoru i sprawy tej nie zaniedbywała. Będzie bowiem w nim kwitła żarliwa Jego służba, że ma być pod wezwaniem świętego Józefa i że on będzie nas strzegł u jednych drzwi, a Najświętsza Panna u drugich. On zaś, Chrystus Pan, będzie mieszkał w pośrodku nas. I będzie to gwiazda, która wielkim blaskiem zajaśnieje (Ksiega Życia 32,11).

Dnia 24 sierpnia 1562 św. Teresa od Jezusa założyła pierwszy klasztor karmelitanek bosych pod wezw. św. Józefa w Awili. Pierwsze ziarnko gorczycy rzucone w spragnioną i dręczoną głębokimi kryzysami glebę Kościoła, wkrótce wydało plon obfity. Do końca życia święta Założycielka ufundowała dalszych 16 klasztorów w całej Hiszpanii. Po jej śmierci karmelitanki bose ruszyły na duchowy podbój świata, zakładając klasztory w najbardziej odległych jego zakątkach.

Przybycie do Polski

Inicjatorami sprowadzenia na ziemie polskie duchowych córek św. Teresy od Jezusa byli ich bracia karmelici, którzy w 1605 roku założyli pierwszy w Rzeczypospolitej klasztor w Krakowie. Po kilku latach zrodziło się pragnienie fundacji także żeńskiego klasztoru. Z prośbą o przysłanie karmelitanek zwrócono się do wspólnot karmelitańskich w Niderlandach, które swoje istnienie zawdzięczały matce Annie od Jezusa, najbliższej współpracowniczce świętej z Awili. Poproszono więc niejako u samego źródła charyzmatu terezjańskiego. Z pomocą finansową pośpieszyła Konstancja z Myszkowskich Bużeńska z Mirowa, starościna dobczycka i brzeźnicka. Dnia 26 maja 1612 wspólnota fundacyjna, którą tworzyły: s. Maria od Trójcy Świętej z Brukseli, s. Małgorzata od Jezusa i s. Teresa od Jezusa z Mons oraz s. Krystyna od św. Michała z Lowanium, przybyła do Krakowa. Tak powstał pierwszy klasztor pod wezw. św. Marcina, przy ul. Grodzkiej. Jeszcze w tym samym roku do fundatorek dołączyły pierwsze trzy polskie kandydatki. Droga kolejnych fundacji wiodła przez Lublin (dwa klasztory), Wilno, Lwów, Warszawę, Poznań i ponownie Kraków, gdzie założono drugi klasztor, na Wesołej.

Karmelitanki bose dzieliły burzliwe losy narodu polskiego. W czasie zaborów dokonano drastycznych kasat ich klasztorów. Ocalał jedynie klasztor na Wesołej w Krakowie. Pod koniec jednak XIX wieku dzięki usilnym staraniom św. Rafała Kalinowskiego udało się przeprowadzić nowe fundacje w Przemyślu i Lwowie. W czasach II Rzeczypospolitej siostry powróciły do Poznania i Wilna, a także dały początek nowej wspólnocie w Łodzi. Paradoksalnie w czasie II wojny światowej karmelitanki przeprowadziły dwie fundacje: w Warszawie i Zakopanem. Równie paradoksalnie czas komunizmu w Polsce nie przeszkodził karmelitankom kontynuować duchowej ekspansji. Powstało 12 kolejnych klasztorów. Prawdziwy jednak boom fundacyjny miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. W krótkim czasie karmelitanki założyły 19 klasztorów, także poza granicami naszego kraju.

Obecna sytuacja w świecie i w Polsce

Karmelitanki bose są wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową. Jako mniszki są powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały Kościół i świat. Karmelitanki są głęboko przekonane, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczą, że „Bóg sam wystarcza”. Cichą i modlitewną obecnością mniszki św. Teresy pragną otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga …

Obecność karmelitanek bosych obejmuje cały świat. Jest ich dzisiaj ponad jedenaście i pół tysiąca żyjących w ok. 900 klasztorach. I choć w Europie widoczny jest kryzys powołań i spadek liczby klasztorów, to w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej widać wyraźny rozwój Karmelu żeńskiego, który jest najliczniejszym w Kościele katolickim zakonem kontemplacyjnym.

W Polsce istnieje obecnie 29 klasztorów z grupą około 450 sióstr. Poza granicami kraju istnieje dalszych 9 klasztorów ufundowanych przez polskie karmelitanki. Zagranicą siostry obecne są na Islandii, w Norwegii, na Ukrainie i Słowacji, w Rosji i Kazachstanie. 16 z wyżej wymienionych klasztorów znajduje się na terenie Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

parallax background


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.