1 listopada

Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz; uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe, jak nigdy dotąd.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Nawrócenie, które często wyjednują nam święci, nie zamyka się w sferze pragnień i deklaracji, chociaż i te są potrzebne. Zakłada ono konkretną zmianę, ruch ”od czegoś” ku ”czemuś innemu”, od skupienia się na sobie ku trosce o innych, czyli zmianę dotychczasowej drogi życia. Prawdziwa przemiana związana jest z wewnętrznym przełomem i pracą, z której wyłania się coś nowego: mianowicie duchowy człowiek, który myśli tak jak Chrystus i pragnie tego, czego pragnie Chrystus. Duch Święty, autor cudu przemiany, pozwala rozpoznać swoje działanie przez wewnętrzny pokój, gdyż Jego natchnienia i działanie nigdy nie prowadzą do zamieszania, sporów czy wzajemnej wrogości. Dzięki Duchowi Świętemu każdy przemieniony człowiek cechuje się własnym i niepowtarzalnym obliczem. Stella differt a stella, można powiedzieć za świętym Pawłem: ”Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej” (1 Kor 15, 41). Odkrywa też swoją życiową misję, która obejmuje troskę o zbawienie wszystkich ludzi.